08.04. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения (чл. 29, ал. 1, т. 3)

2023 г.

 

Особености при данъчното третиране на доходите, придобити от физически лица, от международни организации

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Ред на облагане на възнаграждение на съдружник в ТД по граждански договор с друго ТД

 

КСО. ЗДДФЛ. Български гражданин, работещ в България по граждански договор за швейцарско дружество

 

КСО. ЗДДФЛ. Осъществяване на професионална дейност по ГД след прекъсване в рамките на годината на дейност като ЕТ

 

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

 

2021 г.


ЗДДФЛ. ЗДДС. Извършване на консултантски услуги в полза на чуждестранно юридическо лице, без МСД в страната

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник

2020 г.


ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Възнаграждение от китайска фирма за участие в състезание в Китай

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Граждански договор с чуждестранно дружество, изпълняван в страната

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Задължения на физическо лице, упражняващо свободна професия, към физически лица, наети за ремонтна услуга

ЗДДФЛ. Облагаем доход на екскурзовод

 

2019 г.


ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

ЗДДФЛ. Доплащания към граждански договор за покриване на лични разходи

 

2018 г.

 

ЗДДФЛ. Деклариране на доход от студентска на бригада в САЩ

 

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи за консултантски услуги на чуждестранен гражданин, живущ в България, по договор с дружество извън ЕС

 

КТ. ЗДДФЛ. Командироване на български местни лица с поемане на разходи за квартирни и дневни по договор с английски възложител

 

2017 г.


Третиране по реда на КТ, КСО и ЗДДФЛ при организиране на строителство от физическо лице за лични нужди
 

2015 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доходи от консултантски  договор с чуждестранно дружество

2014 г.


ЗДДФЛ. Третиране на доход от клинични изследвания

 

2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на предоставени консултантски услуги по договор с Европейската комисия

ЗДДФЛ. Деклариране на доходи от чужбина в Декларацията по чл. 55, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от самото физическо лице-получател

ЗДДФЛ. Третиране на доход от клинични изследвания на лекар, осъществяващ и практика като ЕТ
 

2011 г.


ЗДДФЛ. Задължения на комисионер – физическо лице при изкупуванене на земеделска продукция