08.05. Авансово облагане (чл. 43)

2023 г.

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД – управител по ДУК за дейност като вещо лице

 

2022 г.

 

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

КСО. ЗДДФЛ. Осъществяване на професионална дейност по ГД след прекъсване в рамките на годината на дейност като ЕТ

 

2021 г.


ЗДДФЛ. ЗДДС. Извършване на консултантски услуги в полза на чуждестранно юридическо лице, без МСД в страната

КСО. ЗДДФЛ. Дължимост на осигурителни вноски и авансов данък от дружество - професионален домоуправител, върху възнаграждение за услуга по почистване

ЗДДФЛ. КСО. Възстановяване на внесен авансов данък и задължителни осигуровки при възстановяване на получените суми


2017 г.


Третиране по реда на ЗДДФЛ и КСО при авансово плащане при граждански договор

 

2015 г.


Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност и наем в полза на физически лица от предприятия и самооосигураващи се лица по смисъла на КСО през четвъртото тримесечие

 

2010 г.

 

ЗДДФЛ. Документиране и авансово облагане на възнаграждение по граждански договор на лице регистрирано по ЗДДС, което не е самоосигуряващо се по смисъла на КСО

ЗДДФЛ. Данъчно третиране през 2010 г. на субсидия, получена от физическо лице, регистриран земеделски производител, произвеждащ непреработени продукти от селско стопанство


ЗДДФЛ. Данъчно третиране на възнаграждение на лекар - изследовател за клинично изследване на лекарства, възложено от чуждестранна фирма