18. Отклонение от данъчно облагане (чл. 77)

2020 г.

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. ДУК без възнаграждение със съдружник с ТД в дружеството      

2018 г.


КСО. ЗДДФЛ. Безвъзмезден договор за възлагане на управление на търговско дружество

 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно заличаване на ЕТ, притежаващ дял в ЕООД
 

2016 г.


Съдебна практика относно задължение за данък при източника по чл. 37, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ при липса на начислена лихва по договор за заем 

 

2011 г.


Относно доказване произхода на средствата на физически лица

Данъчна практика относно третиране на договор за безлихвен заем между две местни физически лица

Съдебна практика при третиране на изплащани суми на работници и служители на дружество като служебни аванси
 

2010 г.


ЗДДФЛ. Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено имущество на дружество от физически лица–съдружници

Отклонение ли е от данъчно облагане липсата на възнаграждение за съдружник за положен личен труд в дружеството по реда на чл. 123 и чл. 124 от ТЗ?