21. Съдебна практика

2022 г.

 

Кратък преглед на тълкувателно  решение № 11 от 03.12.2021 г. по тълкувателно дело №3/2020 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия 

 

2021 г.


Отново за касите и скритото разпределение (актуална съдебна практика)

2016 г.

 

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ 

 

Съдебна практика относно задължение за данък при източника по чл. 37, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ при липса на начислена лихва по договор за заем 
 

Противоречие между съдебната и данъчната практика при третиране по реда на ЗДДФЛ на игрите, при които печалбата се определя на случаен принцип (От 01.01.2017 г. разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ е с нова редакция, която премахна анализирания проблем.)

 

2014 г.

 

Съдебна практика относно третиране на възнаграждения на персонал, изпратен на работа в чужбина от българско предприятие
 

2013 г.


Съдебна практика относно третиране на договорите за предоставяне на персонал за целите на ЗКПО и ЗДДФЛ

 

2012 г.

Съдебна практика при определяне на стойността на дял при прекратяване на членство в ООД

 

2011 г.

 

Съдебна практика при третиране на изплащани суми на работници и служители на дружество като служебни аванси