20. Данъчна практика

2023 г.

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ при предоставяне на финансови инструменти на служители на български дружества, принадлежащи към международни корпоративни групи

 

2022 г.

 

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ при продажба на електрическа енергия от фотоволтаична централа

 

2019 г.

 

Облагаеми доходи, подлежащи на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Доходи с източник чужбина и с източник България

 

Авансово облагане по чл. 42, 43 и 44 и облагане с окончателни данъци по чл. 38 от ЗДДФЛ

 

Необлагаеми доходи

 

Данъчни облекчения

 

Наследяване на предприятие на ЕТ и ЗП, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

 

2018 г.

 

Данъчна практика относно третиране на карти за спорт по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ 

 

Данъчна практика по реда на ЗКПО относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)
 

Облагаеми доходи и ред на облагане
 
Доходи с източник чужбина и с източник България
 
Необлагаеми доходи
 
Авансово облагане, документиране, коригираща декларация
 
Данъчни облекчения
 
Наследяване на предприятие на ЕТ


Данъчна практика относно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на апортирана дължима лихва в дялов капитал

 

2016 г.

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ относно продажбата на недвижими имоти от местни физически лица

Данъчна практика относно третиране на средствата по програма "Еразъм +"

Противоречие между съдебната и данъчната практика при третиране по реда на ЗДДФЛ на игрите, при които печалбата се определя на случаен принцип ( От 01.01.2017 г. разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ е с нова редакция, която премахна анализирания проблем.)

 

2014 г.


Данъчна практика относно третиране на апорт на вземане по реда на ЗДДФЛ

Данъчна практика относно третиране на парични и предметни награди и печалби от участия в състезания и игри по реда на ЗДДФЛ, когато те не са раздадени от работодател или възложител (От 01.01.2019 г. в механизма на третирането на наградите има съществени промени.)


Данъчна практика във връзка с третиране на застраховки “Живот“ по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ

 

Данъчна практика относно третиране на възнаграждения на персонал, изпратен на работа в чужбина от българско предприятие

 

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем

 

Данъчна практика относно разпределяне на печалбата под формата на дивидент, непропорционално на дяловото участие
 

2013 г.

 

Практика на НАП при полагане на личен труд от страна на съдружник/собственик в ООД/ЕООД

 

Данъчна практика относно възможността за промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ

Данъчна практика относно третиране на дивиденти, разпределени в полза на физически лица по реда на ЗДДФЛ 
 

2012 г.


Данъчна практика относно данъчно третиране на парично дарение от родителите по смисъла на ЗДДФЛ, ЗМДТ и ЗДДС


Практика на НАП относно връзката между годишния облагаем  доход по чл. 26 от ЗДДФЛ и осигурителния доход на ЕТ 

 

Данъчна практика относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждението, получавано от частни съдебни изпълнители

 

Данъчна практика при разпределяне на дивиденти 
 

2011 г.


Данъчна практика при третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на обезщетения за вреди, получени от местни физически лица


Данъчна практика относно третиране на трансформиране на дължими възнаграждения на членовете на съвета на директорите в непарична вноска

 

Данъчна практика относно третиране на договор за безлихвен заем между две местни физически лица

2010 г.


Данъчна практика относно третиране на доход на чуждестранно физическо лице, наето от чуждестранно дружество, придобит на територията на България