02.02. Разграничения на отчетни периоди и събития след датата на ГФО

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Относно разходи, възникнали през 2022 г., за които се узнава след подаване на ГДД по чл. 92 и ГФО

 

ЗСч. Относно отчитане на разходи за 2022 г. при документиране и плащане през следващ период 

 

2021 г.


Плащане по предварителен договор за продажба на земя в пълен размер в края на 2020 г. при изповядване на сделката през 2021 г.

Прогнозни разходи на дъщерно дружество през 2020 г. при получаване фактура от майката през септември 2021 г.
 

2020 г.


ЗСч. Счетоводното отчитане на разходи, отнасящи се за повече от един отчетен период

 

2019 г.


ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Признаване на приход от продажба на стоки при възможност за разваляне на сделката следващата година

ЗКПО. Отчитане на приходи от отстъпки за закупен обем, които ще бъдат изплатени следващ счетоводен период
 

2018 г.


ЗСч. Дата на осчетоводяване на парите, получени при операции с ПОС терминал

ЗСч. Отчитане на извършени услуги през 2017 г. с очаквано плащане през 2018 г.

Непризнат данъчен кредит по ЗДДС – счетоводно и данъчно третиране по ЗКПО. Текущ разход или корекция на счетоводна грешка от минали години?

Счетоводно и данъчно третиране при получена фактура през 2018 г. за извършени СМР през 2017 г.

2017 г.


ЗСч. Година на отчитане на разходи за одит за 2016 г. при договор сключен през 2017 г.
 

2016 г.


ЗСч. Относно корекция на база кредитно известие, получено през 2016 г., свързано с договор от 2015 г.