02.01. Промени в счетоводната политика и счетоводни грешки

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Корекция на разходи за амортизация на ФВЦ за минал период за счетоводни и данъчни цели

 

ЗСч. ЗДДС. Счетоводна грешка през 2022 г. констатирана преди изготвяне на ГФО за финансовата 2022 г.

 

2021 г.


ЗСч. ЗКПО. Коригиране на счетоводна грешка за минали години

Корекция на счетоводна грешка при данък върху разходите и коригираща ГДД по чл. 92 от ЗКПО
 

2020 г.


ЗСч. Корекция на грешка преди одобряване на ГФО за 2019 г.
 

2018 г.


ЗСч. Промяна в счетоводната политика

Счетоводни и данъчни аспекти на промяна в счетоводната политика в резултат на МСФО 9 Финансови инструменти

Счетоводни и данъчни аспекти на промяната на счетоводната политика в резултат на МСФО 16 Лизинг

Счетоводно и данъчното третиране на промяна в счетоводна политика и други въпроси при прилагането на МСФО15 Приходи от договори с клиенти
 

2017 г.


ЗТР. Корекция на ГФО
 

2016 г.


ЗСч. Относно допусната грешка за минали години при отчитане на гориво
 

2011 г.


Данъчна практика във връзка с прилагане на разпоредбите на глава дванадесета “Счетоводни грешки” от Закона за корпоративното подоходно облагане