03.01. Дълготрайни материални активи

2024 г. 

 

ЗСч. ЗДДС. Относно отчитане на приход от отстъпеното право на строеж

 

ЗСч. Относно придобиване на имоти за сметка на трето лице 

 

2023 г. 

 

ЗСч. Относно включване на данъка по ЗМДТ при покупка на автомобил в цената на придобиването му

 

2022 г. 

 

ЗСч. Разрушаване на стара сграда с цел построяване на нова  

 

ЗСч. ЗКПО. Отчитана на разходи за изготвяне на проект за кандидатстване за придобиване на ДМА 

 

ЗСч. ЗКПО. Отчитане подобрение на нает имот, придобит от наемателя преди изтичане срока на договора 

 

ЗСч. ЗДДС. Покупка на поземлен имот с прилежащи сгради, последващо разрушени

 

ЗСч. Отчитане на разходи за изменение на действащ ПУП

 

ЗСч. Отчитане придобити при покупка на сграда идеални части от УПИ на ниска стойност

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Разходи за пътуване и престой на чуждестранни лица по договор с ЧЮЛ за монтаж на машина

 

2021 г.


ЗСч. ЗМДТ. Счетоводно отчитане и деклариране на придобита земя със стара постройка, подлежаща на разрушаване
 

2019 г.


ЗСч. Поставяне на врати с висока стойност при подобрение на склад

ЗСч. Счетоводно третиране на придобиването на поземлен имот с къща


2018 г.


ЗСч. Довършителни работи и разходи за обзавеждане на нова офис сграда, частично финансирани от наемателя

ЗСч. Подменени инвертори във фотоволтаична електроцентрала

ЗСч. Предоставяне на брандирани стелажи с рекламна цел на клиенти

Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при отписване на разходи по придобиване на ДМА, невъведени в употреба

 

2017 г.


Завеждане на компютър, ползван и за лични нужди в САПл и ДАПл

ЗСч. Относно обезценка/преоценка на ДМА по МСС – 16 и МСС – 36, съпоставени с НСС

ЗСч. Относно отписване на разход обзавеждане на хотел

ЗСч. Относно преоценка на земя по реда на МСС

ЗСч. Относно продажба на апортирано УПИ

ЗСч. Отчитане на застроена площ върху собствен терен и построена върху нея сграда

Относно счетоводно и данъчно третиране на актив, трансформиран в „актив, държан за продажба“

2016 г.

 

Два казуса във връзка с подобрение на предоставен за ползване имот 

ЗСч. Относно ликвидация на сграда и строеж на нова сграда

ЗСч. Относно отчитане на разходи, свързани със създаване на ДМА

ЗСч. Относно промяна на оставащ полезен живот и продажба на ДМА

ЗСч. Относно третиране на покупка на апартамент с идеални части от УПИ