07.01. Приходи от продажби

2021 г.


ЗДДС. ЗСч. Прилагане на режима DDP (Delivered Duty Paid)

ЗСч. Счетоводно отчитане на „дропшипинга“

ЗСч. Финансово-икономическа характеристика на пасивите по договори с клиенти, признати по реда на МСФО 15

Разграничение на отчетните периоди при сделките по продажба на стоки

Счетоводни проблеми и данъчни рискове при разваляне на сделка за продажба с авансово плащане


2020 г.

ЗКПО. ЗСч. Отчитане на приходи от рента

ЗСч. Отчитане на приходи от продажби с наложен платеж чрез Еконт

ЗСч. Отчитане на продажба на трафопост и такса за присъединяване на доставчик на електроенергия

Прилагане на МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти по примера на често срещани казуси от практиката

 

2019 г.


ЗДДС. НСС. Третиране покупко-продажба на автомобили от дружество с друга основна дейност

ЗСч. Осчетоводяване на продажби от е-магазин

ЗСч. Отразяване на продадени материали в ОПР

 

2018 г.


Новият международен стандарт за приходите МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

 

2016 г.

Kазус относно данъчно третиране и счетоводно отчитане на рекламация на стоки, продадени като отпадък на лицензирана по смисъла на ЗУО организация

Казус относно онлайн търговия с пари и стари банкноти

Казус относно разваляне на сделка по повод недвижим имот