Промени в ДОПК и корекция на ГДД

Последните изменения на ДОПК в областта на административното сътрудничество - автоматичен обмен на данъчни становища, отчети по държави и други промени в обмена на информация
 
 
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“
 
 
С последните изменения, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно –осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обнародван в ДВ, бр. 63 от 04. 08. 2017 г., бяха направени няколко значителни промени в областта на административното сътрудничество и обмена на информация между данъчните администрации на държавите – членки на Европейския съюз.
 
Целта на материала е да се анализират тези промени.
 
Обръща се специално внимание на разпоредбите от ДОПК, въвеждащи изискванията на Директива (ЕС) 2016/881, регламентираща автоматичния обмен на информация между държавите – членки на ЕС на отчети по държави, които съдържат информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия, които могат да породят нови задължения за част от българските предприятия, включени в такива групи.
 
Закон за изменение и допълнение на ДОПК - промени, свързани с усъвършенстване и допълване на съществуващи разпоредби на закона
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обнародван в ДВ, бр. 63 от 04. 08. 2017 г., освен промени в областта на административното сътрудничество и обмена на информация между данъчните администрации на държавите – членки на Европейския съюз, бяха направени и промени, свързани с усъвършенстване и допълване на съществуващи разпоредби на закона.
 
Най – съществените промени от тази втората група изменения са регламентирани в чл. 19 от ДОПК във връзка с ангажиране на отговорност на трети лица, отнасяща се до непогасени данъци и осигурителни вноски на търговски дружества.
 
Целта на материала е преди всичко да се анализират промените в чл. 19 от ДОПК. Обръща се внимание и на случаите, при които отговорност по реда на чл. 19 от ДОПК може да бъде предявена и на лице на длъжност "счетоводител".  
Коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Нова възможност за допълнителна еднократна корекция до 30 септември.
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Основният механизъм за извършване на корекции във вече подадени годишни данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е заложен в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
 
От тази година вече е налице нова допълнителна възможност за извършване на корекция, инициирана от физическото лице, която обаче е дефинирана в материалния данъчен закон, а именно в ЗДДФЛ. Целта на материала е да се анализира тази нова възможност за подаване на еднократна коригираща годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 септември.