Промени в ДОПК и корекция на ГДД

Счетоводно и данъчно третиране на размера на данъчен кредит, подлежащ на корекция при наличие на частично лично ползване на автомобил
Казус. При условие, че при покупката на автомобил, с N сертификат е определено частично лично ползване в размер на 50 % и съответно ДДС е ползвано пропорционално, то частта от ДДС, която е за лично ползване и е без право на данъчен кредит, следва ли да се натрупа в стойността на автомобила или следва да се даде на разход?
 
Ако следва да бъде разход на фирмата, то този разход ще бъде ли данъчно признат?
 
Ако се натрупа в стойността на автомобила как ще се отразят последващи ежегодни корекции на данъчния кредит, които ще се правят на база пътна книжка в края на всяка година?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
 
Завеждане на ДМА и ДНМА в САПл и ДАПл при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон
Казус. Дружество „А“ възнамерява да продаде част от предприятието си на дружество „Б“ – ДМА, ДНМА, материални запаси включително прехвърля и персонал.
 
Във връзка в описаната по-горе хипотеза при прехвърляне по реда на чл. 15 от ТЗ възникват следните въпроси:
  1. Как и на какви стойности трябва да бъдат заведени ДМА и ДНМА активи в САПл и от кога трябва да започне тяхната амортизация? Какви съпътстващи документи са необходими?
  2. Въведените в дружество „Б“ ДМА и ДНМА подлежат ли на данъчна амортизация? Има ли някакви ограничения и ако да на какво основание, които трябва да бъдат съблюдавани?
Дружествата са свързани лица - физическо лице „Х“ държи 100 % от капитала на Дружество „А“ и 33 % от капитала на дружество „Б“. Дружествата са регистрирани по ЗДДС.
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
Счетоводно отчитане и прилагане на чл. 189б от ЗКПО при субсидии, получени от земеделски стопанин
Казус. Дружество “Х“ ООД е регистрирано като земеделски стопанин. Занимава се с отглеждане на орехови насаждения. Получава субсидии от фонд „Земеделие“ за био продукция и зелени площи. Част от същите, дружеството ги е получило през 2016 г. Включени са в отчетите за 2016 г. и е ползван преотстъпен данък. През месец април, май и юни 2017 година по разплащателната сметка на дружеството са получени още суми като субсидии за 2016 год. в размер на 70 хил. лв.
 
Трябва ли получените субсидии през 2017 г. да бъдат отчетени като приход за 2016 г., да се подаде коригираща данъчна декларация и може ли да се ползва отново правото на преотстъпен данък?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
Третиране по реда на ЗДДС и КСО на консултантски услуги, предоставени от архитект, на фирма, регистрирана в офшорна зона
Казус. Физическо лице - архитект, предоставя консултантски услуги на фирма, регистрирана в офшорна зона. Лицето работи в България.
  1. Съгласно чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС лица предоставящи услуги с място на изпълнение друга държава членка, подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС. Не намерих подобно задължение за услуги с място на изпълнение в трети страни. В случая лицето ще подлежи на регистрация при достигане на прага?
  2. По отношение на осигуряването считам, че най-чистият вариант е физическото лице да се регистрира като самоосигуряващо се лице, да определи праг на осигуряване и да внася ежемесечно осигурителни вноски, като изравнява осигурителния си доход на годишна база с годишната данъчна декларация па чл. 50 от ЗДДФЛ. Има ли вариант физическото лице да предоставя услугите по т. нар граждански договор съгласно българското законодателство, ако не е самоосигуряващо се лице, като само в месеца, в който получава хонорар да внася осигуровки, като ограничи осигурителния си доход до максималния размер? 
 
Отговор: Ганка Петрова, Димитър Бойчев
Третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на доходи на спортист от реклама на спортни марки при участие в турнири
Казус. Момче на 16 години - тенисист има сключени договори с големи спортни марки (например, Nike) за спонсорство за участие в турнири. Тъй като е непълнолетен, договорите са подписани от родителите му. Според условията на договорите фирмата спонсорира участието на момчето в определени турнири през годината. За целта фирмата изисква от родителите да издадат фактура, за да преведат сумата за участие в турнирите.
 
В случая те нямат фирма, от която да издадат фактура, което означава, че някой от двамата трябва да издаде фактура от свое име, като физическо лице.
 
Договорите за спонсорство са сключени с чуждестранни фирми. Става въпрос за два договора – дружество от Холандия и дружество от Австрия. Съгласно условията на договора, спортистът се задължава да участва в определен брой турнири през годината и да носи продуктите на фирмите (екипировка с логото на фирмите).
 
Парите се превеждат накуп, при подписване на договора срещу издадена фактура от спортиста, в случая-родителите. Не се изисква в последствие родителите да отчитат разходи по участията, да събират документи и т.н. Достатъчно е участието в турнирите. Ако по някаква причина спортистът не участва в някой турнир, родителите трябва да върнат съответната част от сумата на спонсорството(пропорционално за един турнир).
 
Моля за разяснение как се третира такъв договор от гледна точка на данъчното и осигурително законодателство и какво следва да се направи?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева
Третиране по реда на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО на доходи от продажби на физическо лице чрез куриерски фирми
Казус. Физическо лице закупува хранителни добавки от страни в ЕС по Интернет. Същите заплаща по банков път. Продава хранителните добавки на физически лица чрез куриерски фирми, като получава заплащането с наложен платеж. Тази дейност извършва изцяло като физическо лице, без регистрация на дейността си като самоосигуряващо се лице.
 
Месец септември (11. 09. 2017 г.) /получава писмо от НАП с указание да декларира доходите си за 2016 г. в 14 - дневен срок.
 
Въпросите са:
  1. Кое приложение следва да попълни в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? (Може да докаже приходите и разходите на база извършените разплащания.)
  2. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при оборот над 20000 лв. за извършените ВОП?
  3. Ще дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице?

 

Отговор: Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева, Димитър Бойчев