Корекция на ДК и данъчни облекчения по ЗДДФЛ

Годишни корекции на данъчен кредит
 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
Целта на материала е подробно да с разгледат корекциите на данъчния кредит за закупените стоки и ползвани услуги, които някои регистрирани по ЗДДС лица следва да извършат в края на всяка година, а именно:
 
-   корекцията по чл. 73 от ЗДДС на ползвания през текущата година частичен данъчен кредит.
-   корекцията по чл. 79а и чл. 79б на данъчния кредит за дълготрайни активи при промяна на вида на доставките и предназначението, за които се използва дълготрайния актив; на коефициента по чл. 73 от ЗДДС за определяне размера на частичния данъчен кредит; на размера на приложената пропорция по чл. 71а от ЗДДС, спрямо годината на упражняване на данъчния кредит.
 
Материалът е илюстриран с редица примери.
Разпределяне на дивидент в ООД /ЕООД в полза на физически лица – възможност за узаконяване на личното потребление
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледат възможностите за узаконяване на текущото лично потребление на собственици /съдружници в ООД /ЕООД - физически лица (изразходвани парични средства от касата  и банковата сметка на дружеството) под формата на дивидент. Анализирани са случаите на:
-    дивидент, разпределен съгласно Търговския закон,
-    авансово разпределяне на дивидент и
-    дивидент под формата на скрито разпределение на печалбата.
 
 
 
Липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - ново задължително условие за ползване на данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Изцяло нов момент по отношение на ползването на всички данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е въвеждането на ново задължително условие за тяхното ползване от физически лица.
 
В резултат на това физическите лица, включително едноличните търговци ще могат да ползват предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения, само когато са погасили своите задължения. Условието е в сила от 01. 01. 2017 г. и ще се прилага за първи път по отношение на придобитите от физическите лица доходи през 2017 г.
 
Целта на материала е да се анализира това нова условие, като са приведени редица примери.
Промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. относно продажбите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
 
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
 
Целта на настоящия коментар е да с разгледат последователно промените в Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани в ДВ, бр. 76 от 19 .09. 2017 г.
Промени в Наредба №1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Промените в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, обнародвани в ДВ, бр. 77 от 26. 09. 2017 г. и в ДВ бр. 78 от 29. 09.2017 г. влизат в сила от 01. 01. 2018 г., с изключение на отделни параграфи, които влизат в сила от 26. 09. 2017 г.
 
Целта на материала е да се разгледат промените, влезли сила с обнародването на наредбата - от 26. 09. 2017 г.
 
Промените, в сила от началото на следващата година, ще бъдат разгледани в последващ отделен коментар в ноемврийския брой на списанието.