Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС на физически лица

Въпроси-отговори


ЗДДС. Данъчно третиране и документиране на доставки на стоки или услуги, платени от българска транспортна фирма чрез ШЕЛ карта в чужбина

ЗДДС. Документиране на доставка (наем), вкл. с касова бележка, извършена от физическо лице, вписано като ЕТ

ЗДДС. Данъчно третиране на услуга за клинично проучване на лекарства, по договор с фирма от ЕС, извършена от несамоосигуряващо се лице

ЗДДС. Ползване на данъчен кредит от физическо лице, извършващо консултантски услуги на фирма от ЕС, при необходимост от регистрация по ЗДДС

ЗДДС. Документи, издавани от физически лица, регистрирани по ЗДДС

ЗДДС. Процедура по приспадане на деклариран данък за възстановяване за декември 2009 г.

ЗДДФЛ. Документиране и авансово облагане на възнаграждение по граждански договор на лице регистрирано по ЗДДС, което не е самоосигуряващо се по смисъла на КСО

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на възнаграждение на лекар - изследовател за клинично изследване на лекарства, възложено от чуждестранна фирма

ЗДДФЛ. Данъчно третиране през 2010 г. на субсидия, получена от физическо лице, регистриран земеделски производител, произвеждащ непреработени продукти от селско стопанство

ЗКПО. Третиране по реда на чл. 42 от ЗКПО на неизплатен доход на лице свободна професия, документирало начисления доход с данъчна фактура

ЗКПО. Ред на приспадане на надвнесен корпоративен данък, предвиден в ЗКПО.

ДОПК. Погасителна давност на правото на приспадане надвнесен корпоративен данък