Разпределяне на дивиденти и корекции на данъчни декларации

Въпроси-отговори


ЗДДС. Документиране на доход на съдружник за полагане на личен труд в дружеството при условие, че съдружникът е регистрирано по ЗДДС лице

ЗДДС. Данъчно третиране при възстановяване на недължимо платената сума за ДДС във връзка с недължимо платено мито

ЗДДС. Третиране на договор за наем на семеен имот, като страна по договора е само единият съпруг, при условие, че другият е регистриран по ЗДДС

ЗДДС. Данъчно третиране на услуги, предоставяни от охранително дружество, ползващо услуги на други охранителни фирми

ЗКПО. Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, открита след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

ЗКПО. Данъчно третиране при авансово разпределяне на дивидент

ЗКПО. Данъчно третиране по реда на чл. 204, т. 3 от ЗКПО на лизингови вноски и застраховка на лека кола, ползвана от управител

ЗКПО. Данъчно третиране на дълготрайни активи, предоставени въз основа на заем за послужване

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено имущество на дружество от физически лица–съдружници

ДОПК. Възстановяване на срок за обжалване на ревизионен акт (РА) и редовно/нередовно връчване на РА

ДОПК. Правна процедура при прекратяване фирма на Едноличен търговец