Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ и регистрация по ЗДДС на физически лица

ЗДДС. Данъчно третиране и документиране на доставки на стоки или услуги, платени от българска транспортна фирма чрез ШЕЛ карта в чужбина
ЗДДС. Въпрос: Дружеството извършва транспортна дейност със собствен товарен автомобил. При пътувания в чужбина закупените горива, пътни такси, евровинетки и др. разходи обикновено се заплащат чрез ШЕЛ карта. За тези доставки получаваме фактури на немски език, преизчислени в лева, в които фигурират данните на ШЕЛ ЕАД България, както и на чуждестранния доставчик, предоставил стоката/услугата. Данните на чуждестранния доставчик обикновено не са пълни – посочва се неговото име и пощенски код, без пълен адрес и идентификационен номер. Фактурите се плащат в лева по сметка на ШЕЛ ЕАД - България. Платеният ДДС в чужбина ни се възстановява чрез чуждестранен оператор – FDE, с който ШЕЛ работи. Сумата се приспада от дължимите на ШЕЛ ЕАД България суми, като се документира с кредитно известие, издадено от ШЕЛ ЕАД България, където е посочен и чуждестранният оператор – FDE. Прилага се т.нар. „нетно възстановяване” – сумата за възстановяване се намалява с удържана такса за възстановяването.
При така посочената фактическа обстановка имаме следните въпроси във връзка със задължението за самоначисляване на ДДС от получателя на услугите, съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗДДС:
  1. В случая на платените суми чрез ШЕЛ карта, кой се явява доставчик – ШЕЛ ЕАД България или чуждестранния доставчик, предоставил стоката/услугата?
  2. Кои от изброените сделки за услуги в чужбина са с място на изпълнение на територията на страната – пътни такси, винетки, такси за паркинг, такси за фериботи?
  3. Трябва ли да си самоначислим ДДС за таксата за възстановяване (за ползване на услугите на FDE), която ни се удържа от сумата на възстановеното ДДС от чужбина?
  4. Има ли значение, във връзка със самоначисляване на ДДС от получателя, начина на документиране на доставките за предоставени услуги от чуждестранен доставчик, чието място на изпълнение е територията на страната. Някои от пътните такси, такси за паркинги, такси фериботи и др., се плащат в брой и за тях обикновено получаваме не фактури, а квитанции за платена сума от чуждестранни доставчици. Трябва ли в тези случаи да си самоначисляваме ДДС за получените услуги, ако те попадат в разпоредбите на чл. 82, ал. 2 от ЗДДС?
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Документиране на доставка (наем), вкл. с касова бележка, извършена от физическо лице, вписано като ЕТ
 
ЗДДС. Въпрос: Физическо лице, собственик на ЕТ, е отдало под наем помещение. Приема се, че отдаването под наем е независима икономическа дейност. Наемател е юридическо лице, следователно доставката не е освободена.
 
В Указание № 20-00-708 /05.06.2007 г. пише: “Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в Търговския регистър като едноличен търговец и което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, издаден в съответствие с действащия от 01.01.2007 г. правен режим, следва да се отбележи, че в този случай независимо от това в какво качество физическото лице е извършило доставките, представлявайки независима икономическа дейност – като търговец, земеделски производител, лице упражняващо свободна професия, или само като физическо лице, то е дължно да издава фактура по чл. 113 от от ЗДДС (освен изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактура не е задължително) и да посочва във фактурата единствено идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационния код, посочен във връзка с идентификацията като ЕТ.”
 
1.  Това означава ли, че трябва да има два кочана с фактури:
- Доставчик ЕТ “Иван Иванов” ЕИК: 123456789, Ин № по ДДС BG 123456789;
- Доставчик Иван Иванов” ЕИК:  ЕГН, Ин № по ДДС BG 123456789
Или и за наема ще се издава фактура от името на ЕТ?
2. Задължително ли е издаване на касова бележка, при положение че според чл. 4, т. 6 от Наредба Н-18 наемодателите - физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, са освободени от издаване на касови бележки?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Данъчно третиране на услуга за клинично проучване на лекарства, по договор с фирма от ЕС, извършена от несамоосигуряващо се лице
ЗДДС. Въпрос: Лекар е сключил договор с ирландска фирма за клинично проучване на лекарства. През определен период от време след изготвяне на доклад за извършените наблюдения върху пациенти лекарят получава плащания от фирмата.
 
При положение че лекарят не е самоосигуряващо се лице, при превишение на оборот от 50 000 лв. следва ли той да се регистрира по реда на ЗДДС и съответно по кой ред ще се третира доставката след последните промени, т.е. кой начислява ДДС? 
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Ползване на данъчен кредит от физическо лице, извършващо консултантски услуги на фирма от ЕС, при необходимост от регистрация по ЗДДС
ЗДДС. Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия, ще оказва консултантски услуги на чуждестранна фирма от Словакия относно нейни консултански договори с български фирми. Самото лице извършва дейността си в България.
 
Следва ли лицето да се регистрира по ЗДДС като превиши 50 000 лв. или следва веднага да се регистрира по реда на чл. 97а от ЗДДС? Ако трябва да се регистрира по реда на чл. 97а от ЗДДС, но избере да се регистрира по общия ред, може ли да ползва данъчен кредит като физическо лице за покупки, свързани с упражняваната от него консултатска дейност (лаптоп, телефон и т.н.)?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Документи, издавани от физически лица, регистрирани по ЗДДС
ЗДДС. Въпрос: Може ли физическо лице, регистрирано по ЗДДС, да не издава данъчна фактура, а да ползва за целите на ДДС друг съставян от него документ, в който да допише ставката и сумата на данъка, както и своя ДДС номер. Примерно адвокат, който издава документ – договор за правна защита и съдействие, да ползва същия с упоменатите по-горе дописвания. И по-общо казано, съществува ли някакъв специален, по-различен ред, по който физическите лица, регистрирани по ЗДДС, да издават документи за извършваните от тях доставки.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Процедура по приспадане на деклариран данък за възстановяване за декември 2009 г.
ЗДДС. Въпрос:  ДДС за възстановяне възникнал месец декември 2009 г. Съгласно § 53 от ЗДДС периода е тримесечен. Кое приложение следва да се  попълни, тъй като е записано "Приложение 6 от този закон"? Приложение 6 от новия закон е 2 колони за два периода?
 
ОтговорИвайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Документиране и авансово облагане на възнаграждение по граждански договор на лице регистрирано по ЗДДС, което не е самоосигуряващо се по смисъла на КСО

ЗДДФЛ. Въпрос: Следва ли да се издава Сметка за изплатени суми  и съответно да се удържа 10 на сто авансов данък, във връзка с граждански договор, сключен, с регистрирано по ЗДДС лице (преподавател във ВУЗ), издало ни данъчна фактура, което, обаче не е самоосигуряващо се по смисъла на КСО?

 

 

 Отговор: доц. д–р. Людмила Мермерска

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на възнаграждение на лекар - изследовател за клинично изследване на лекарства, възложено от чуждестранна фирма

ЗДДФЛ. Въпрос: Лекар е сключил договор с ирландска фирма за клинично проучване на лекарства. През определен период от време,  след изготвяне на доклад за извършените наблюдения върху пациенти, лекарят получава плащания от фирмата. Въпросите са:

1. Тези плащания попадат ли в авторски и лицензионни възнаграждения при декларирането им в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и ако не - къде трябва да се отнесат?
2. Полученият доход с източник България или чужбина е? При попълване на годишната данъчна декларация следва ли да се попълни Приложение 3а?

 

 

Отговор: доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Данъчно третиране през 2010 г. на субсидия, получена от физическо лице, регистриран земеделски производител, произвеждащ непреработени продукти от селско стопанство
ЗДДФЛ. Въпрос: Облагаема ли е през 2010 г. субсидия, представляваща директно плащане за земеделските площи по Схемата за единно плащане на площ получена от физическо лице, регистриран земеделски производител, произвеждащ единствено непреработена растителна и животинска продукция?
 
 
Отговор: доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране по реда на чл. 42 от ЗКПО на неизплатен доход на лице свободна професия, документирало начисления доход с данъчна фактура
ЗКПО. Въпрос: Следва ли да  се преобразува счетоводният финансов резултат по реда на чл. 42, ал.1 от ЗКПО за 2009 г. с   отчетен разход за адвокатски хонорар, изплатен в края на януари 2010 г., по повод трудово правна консултация,  при условие, че адвокатът е регистриран по ЗДДС и е издал данъчна фактура?
 
 Отговор: доц. д -р Людмила Мермерска
ЗКПО. Ред на приспадане на надвнесен корпоративен данък, предвиден в ЗКПО.
ЗКПО. Въпрос: Може ли надвнесеният корпоративен данък за 2009 г. да се приспада и от други данъчни задължения освен последващи авансови вноски и годишни вноски за същия данък?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ДОПК. Погасителна давност на правото на приспадане надвнесен корпоративен данък
ДОПК. Въпрос: Имаме надвнесен корпоративен данък за 2009 г. Има ли погасителна давност за правото ни на приспадане или можем неограничено във времето да извършим приспадането до изчерпване на надвнесения данък?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат