Данъци 2018

Третиране на извършено подобрение за сметка на наемателя от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и ЗМДТ
Казус. Дружество регистрирано по ЗДДС наема производствено помещение за 10 години, като прави подобрения на наетия имот, без това да е посочено изрично в договора, т.е. изцяло за негова сметка. За да се приведе помещението в необходим за използване вид направените разходи са на висока стойност (подмяна на дограма, настилки, изолации и изграждане на вътрешни стени).
 
С оглед на писмото на НАП № 17-00-155 от 04 .07. 2013 г. относно данъчно третиране на извършването на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив и приравняването на възмездна доставка излиза, че ние имаме право на данъчен кредит, но при връщане на имота трябва да направим корекция на ползвания данъчен кредит на 100 %, независимо амортизираната стойност на подобрението.
 
Въпросите са:
 1. В случай че се откажем от данъчния кредит при изграждането на подобрението, възможно ли е да капитализираме данък върху добавената стойност в стойността на нематериалния дълготраен актив съгласно ЗКПО?
 2. В случай че се откажем от данъчния кредит при изграждането това разход признат за данъчни цели ли е? Решението е наше да не ползваме данъчния кредит, а не ограничение на закона. Трябва ли да се преобразува в ГДД по чл. 92 от ЗКПО?
 3. Тези подобрения не водят ли до ангажимент на физическото лице да декларира промяна в стойността на имота съгласно ЗМДТ? 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Христо Досев, Златка Мицова
 
Командироване на служител на българско дружество в дружество от групата в Швейцария
Казус. Ние сме международна фирма, като дружеството – майка е в Женева. Поради продължително отсъствие на един от служителите (титуляри) във финансовия отдел в в Женева, на нашия главен счетоводител беше предложено да го замества, като изпълнението на задълженията ще бъдат осъществявани частично в Женева, частично в България. Периодът, в който се очаква нашият главен счетоводител да извършва работа в Женева е от средата на март 2018 до средата на септември 2018 година (около 6 месеца), като предварителните планове са, ефективният престой в Женева да бъде около 15 седмици с прекъсвания. През останалото време от периода, служителят ни ще работи отново за финансовия отдел в Женева ни, но в България, на обичайното си работно място, без да изпълнява в същото време и функциите си на главен счетоводител.
 
Нашето разбиране е, че е налице командироване в предприятие от същата група, но тъй като имаме за първи път такава ситуация, моля да ни отговорите на следните въпроси:
 1. Какви стъпки трябва да направим от наша страна и в каква поредност.
 2. Къде следва да бъде изплащана заплатата и в какъв размер следва да бъдат осигуровките и ЗДДФЛ?
 3. Следва ли да уведомим и по какъв начин наши или швейцарски институции?
 4. Следва ли да се снабдим със/изпратим специфични документи във връзка с командироването?
 5. Следва ли да се подава уведомление по чл. 62 във връзка с временното изпълнение на друга длъжност?
 6. При всяко отделно пътуване до Швейцария ли следва да правим ново допълнително споразумение, при положение, че в периодите в България също ще се извършва работа за финансовия отдел в Женева?
 7. Има ли и коя е задължителната информация, която трябва да бъде включена в допълнителното споразумение?
 8. Имаме ли и други задължения във връзка с това командироване и какви?
 
Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев Людмила Мермерска
Наемане на сръбски гражданин за онлайн услуги за български сайт
Казус. Фирмата ни иска да наеме физическо лице с местожителство и гражданство Република Сърбия за извършване на онлайн услуги - писане на статии в нашия сайт.
 
Какъв е редът на наемане на това лице, дължат ли се данъци в България и декларират ли се изплатените суми към лицето?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска