Данъци 2018

Коментари


Промени в Закона за данък върху добавената стойност

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Последни промени в Наредба № H-1 от 28. 01. 2014 г. и Наредба № Н-7 от 19. 09. 2016 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2018 г.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2018 г.

Промените в Закона за местните данъци и такси след 1 януари 2018 г.

Промени на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс

Задължителни вноски за 2018 г. Коментар на промените в законодателството.

Коментар на промените, въведение със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.

Прехвърляне на дружествени дялове след промените на чл. 129 от ТЗ, влезли в сила през 2017 г.

Новият международен стандарт за приходите МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Въпроси - отговори


ЗДДС. Право на ДК за разходи за експлоатация на лек автомобил, ползван с рекламна цел

ЗДДС. Фактурирана обратно продукция от страна от ЕС без доставка в България поради незадоволително качество

ЗДДС. Третиране на т.н. обезщетение за невърнати материали, предоставени временно

ЗДДС. Третиране на склад в Италия и договор за франчайзинг с италианско дружество

ЗДДС. Смесено ползване на автомобил, придобит по договор за финансов лизинг

ЗДДС. Данъчно третиране при автомобил по договор за лизинг, отдаван под наем, по-късно ползван за дейността, впоследствие прехвърлен на друга фирма

ЗДДС. Възстановяване на ДДС, платен в друга държава членка при търговия със сайт

ЗДДС. Регистрация по чл. 97а от ЗДДС при и посреднически услуги от страна чуждестранно физическо лице

ЗДДС. Срок на регистрация на новоучредено дружество

ЗКПО. Признаване на разход за наем на склад при липса на дейност през годината

ЗКПО. Право на преотстъпване на данък за държавна помощ за регионално развитие при дейност и в община с безработица под 25 на сто

ЗДДФЛ. Формиране на доход от наем през гратисен период

ДОПК. Свързаност между дружества, притежавани поотделно от син и родители

КСО. Годишно изравняване на осигурителния доход

ДОО. Заплащане на осигурителни вноски и здравни осигуровки в България и друга държава членка

ЗЗО. Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем в България при здравно осигуряване в Германия

ЗСч. Отписване на надвнесен авансов корпоративен данък от 2013 г.

ЗСч. Довършителни работи и разходи за обзавеждане на нова офис сграда, частично финансирани от наемателя

ЗСч. Подменени инвертори във фотоволтаична електроцентрала

ЗСч. Проект, финансиран частично от фонд „Условия на труд“

КТ. Командироване на турски граждани в Холандия от българско дружество

ТЗ. Регистриране на ново ЕООД при наличие на публични задължения

ТЗ. Намаляване на капитала на ООД

Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

Пример: Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)