Данъци 2018

Непризнат данъчен кредит по ЗДДС – счетоводно и данъчно третиране по ЗКПО. Текущ разход или корекция на счетоводна грешка от минали години?
 
 
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
 
 
Целта на материала е да се изложи позицията на автора кога допълнително начисленият ДДС в резултат на данъчната ревизия по ЗДДС следва да се представя за счетоводни цели:
-        като текущ разход и кога
-        като счетоводна грешка от минали години, със съответното коригиране на счетоводния финансов резултат за съответната минала година.
 
Разглеждат се и хипотезите на данъчно третиране по реда на ЗКПО на отчетен  разход вследствие на непризнат данъчен кредит при данъчна ревизия по ЗДДС.
 
Авторът изяснява позицията си с илюстративен пример, свързан с непризнаване на данъчен кредит за придобит ДМА, заведен в САПл. и в ДАПл.

.

.