МСФО 16 и криптовалута

Данъчно третиране по ЗДДС на предоставени и получени транспортни услуги по превоз на стоки
 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
Една от най-често срещаните в стопанския живот услуги, е услугата по превоз на стоки, която българските данъчно задължени лица:
 
-   получават или
-   предоставят.
 
Поради това независимо, че разпоредбите относно данъчно третиране по ЗДДС на транспортните услуги на стоки не са претърпели промени от 01. 01. 2010 г. до момента, те са обект на настоящия коментар.
Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
В годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2017 г. са променени само някои от нейните образци.

Променените образци са утвърдени със заповед на министъра на финансите № ЗМФ – 1263 от 19.12.2017 г. и са обнародвани в ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.:

Целта на  материала е да се обърна внимание  на новите моменти и особености в променените образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г

.

Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. от началото на 2018 г.
 
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

С Наредба за изменение и допълнение, обнародвана в Държавен вестник, брой 7 от 19 януари 2018 г. бяха извършени ежегодните промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на Министъра на финансите (Наредба № Н-8 от 2005 г.).

Целта на материала е да се рагледат направените промени, в сила от 01. 01. 2018 г.
Годишно изравняване на осигурителния доход за 2017 г. на самоосигуряващите се лица
 
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
 
Образците на Таблица 1 и Таблица 2, въз основа на които през 2018 г. ще се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2017 г. са утвърдени от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт с обща Заповед № ЗМФ-1266 от 19. 12. 2017 г. № 1016-40-1282 от 15. 12. 2017 г., обнародвана в ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.
 
Като цяло не се променя начинът, по който се извършва годишното изравняване на осигурителния за 2017 г. в сравнение с годишното изравняване на осигурителния доход за 2016 г.
 
Целта на материала е да бъдат откроени или припомнени основните моменти при годишното изравняване на осигурителния за 2017 г. и съответно да се илюстрират примери. 
Счетоводно отчитане на лизингови договори според МСФО 16 Лизинг
 
 
Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор
 
 
МСФО 16 Лизинг е нов стандарт, който влиза в сила от 01. 01. 2019 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Стандартът е приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31.10.2017 г.
 
Целта на настоящата статия е да се разгледат основните промени, които се въвеждат с МСФО 16 Лизинг, на базата на сравнителен анализ с МСС 17 Лизинг. Материалът е илюстриран с примери.