МСФО 16 и криптовалута

Третиране по ЗДДС и ЗКПО при сделка, обявена за недействителна от съда
Казус. През 2012 г. фирма “ПП“ закупува недвижим имот от фирма „ММ“. Сделката е облагаема по ЗДДС и фирма „ПП“ ползва данъчен кредит по сделката. Придобитият имот от фирма “ПП“ се изполва за отдаване под наем, като сделките са облагаеми по ЗДДС.
 
През 2012 г. лицето „Х“ завежда дело срещу фирма “ММ“ за неправомерна продажба на имота. През декември 2017 г. излиза съдебно решение на ВКС, което анулира сделката по продажбата на имота между фирма „ММ“ и фирма “ПП“. При нужда бихме приложили съдебното решение.
 
 1. Какви действия поражда съдебното решение за фирма „ПП” съгласно ЗДДС и ППЗДДС?
 2. Какви действия поражда съдебното решение за фирма „ПП” съгласно ЗКПО?
 
Отговор: Александра Атанасово, Даниела Даракчиева Людмила Мермерска,
Третиране по ЗДДС и ЗКПО на покупка на очила за работа с компютър

Казус. ЕООД закупува очила за работа с компютър на стойност 1200 лв. с ДДС на собственика, който е назначен по договор за управление и контрол. Собственикът полага и личен труд във връзка с дейността на фирмата (в областта на рекламните услуги), за което не получава възнаграждение.

 

За извършваната дейност има предписание от Службата по трудова медицина за ползване на очила. Лицето има предписана от лекари и корекция на зрението чрез очила и ги носи постоянно.

 

 1. Следва ли да се ползва данъчен кредит по ЗДДС и трябва ли да се отчита лично ползване при условие, че очилата се ползват постоянно?
 2. От гледна точка на ЗКПО - признава ли се стойността на очилата като данъчно признат разход при закупуване или трябва да се третират като дълготраен актив?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

 

Счетоводни и данъчни амортизации при отдаване под наем на постройка без разрешение за ползване по ЗУТ

Казус. Построихме пристройка към основната ни сграда. За пристройката са подадени документи за издаване на Разрешение за ползване, но вече втора година няма. А през това време пристройката се дава под наем и генерираме приходи. Мога ли да начислявам данъчни и счетоводни амортизации, само на базата на Протокол за въвеждане в експлоатация издаден от фирмата наемател?


Отговор: Христо Досев, Румяна Йорданова

Третиране по реда на КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ на продажба на електрическа енергия от физическо лице
Казус. Физическо лице, производител на електрическа енергия от фотоволтаична електроцентрала до 30 квт, изградена в собствен имот, има сключен договор с Енерго - Про за изкупуване на произведената електроенергия. Издава се нужният документ (протокол) съгласно подписания договор и сумата за съответния месец се превежда по банков път без удръжки за осигуровки и данък.
 
Към първия издаден протокол физическото лице е без осигурителен доход - заплаща само здравни осигуровки.
 
 1. Какъв се явява статутът на физическото лице съгласно КСО и ЗЗО ? (на база прогнозните месечни количества доходът варира от 200 лв. - до 800 лв.)
 2. Лицето трябва ли да подаде декларация №1 по Наредба № Н-8 и какво ще бъде основанието за подаване на такава? Ако трябва да подаде какъв ще бъде осигурителният доход?
 3. Къде трябва да се декларира приходът от продадената електрическа в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ?
 
Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
Ненормиран работен ден при трудов договор
Казус. Може ли да се изясни казусът „ненормиран работен ден при трудов договор“,
като се даде отговор на следните въпроси:
 
 1. Какъв е начинът на уведомяване на работниците?
 2. Има ли максимална продължителност при увеличаване на работният ден на годишна база (не повече от 3 месеца в годината и не повече от 20 последователни дни) или няма изрична разпоредба?
 3. Как се процедира в случай на отказ на служител, когато ненормираният работен ден се въвежда със заповед?
 4. В кои норми на Кодекса на труда е регламентиран ненормиран работен ден при трудово договор?
 5. Какво е третирането съгласно Наредба за елементите на трудовото възнаграждение - нали не се третира като извънреден труд?
 6. Какво е третирането съгласно КСО/НЗОК – нали няма различно третиране и се отчита като 8 часов работен ден?
 7. В случай, че се наложи еднократно в месец за годината, отново ли се дължи 5 работни дни (тъй като в КТ е казано не по-малко), в случай че е пусната заповед или така е оформен трудовият договор?
 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев