Касови апарати и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

ЗСч. Санкции за неподаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч
ЗСч. Въпрос. Имам дружество, което през изминалата 2017 г., не е работило. Няма да имам възможност да подам декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в срока, т.е. до 31. 03. 2018 г. Предвидени ли са санкции за неподаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч и какви?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ЗСч. Приложимост на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за ДЗЗД
ЗСч. Въпрос.  Как следва да се приложи чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, когато има ДЗЗД, което не е упражнявало дейност?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат