Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

Коментари - нормативни промени


Последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

 
 
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
 
Предмет на настоящия коментар е обнародваната в ДВ, бр. 80 от 29. 09. 2018 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, свързана с изменение и допълнение на чл. 118 от ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16. 03. 2018 г. 
 
Изяснени са конкретните срокове, в които промените влизат в сила за различните лица, които следва да прилагат новите изисквания на Наредбата.

Последните промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.

 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Със Закона за изменение на Търговския закон (ЗИ ТЗ), обнародван в Държавен вестник, бр. 88 от 23. 10. 2018 г. е премахната възможността:
 
-   акционерните дружества и
-   командитните дружества с акции
 
да издават акции на приносител.
 
Целта на коментара е да се разгледат направените промени и да се посочат сроковете, в които те следва се осъществят.

Дискусионно: Кратък преглед на последните промени в Наредба № 1 от 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

 

Александра Атанасова, адвокат


В ДВ, бр. 88 от 23. 10. 2018 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с която са синхронизирани разпоредбите на наредбата с някои промени на законодателството извършени в края на миналата и началото на тази година.

Целта на материала е да се направи кратък преглед на направените промени.