Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

Приложимо осигурително законодателство в трансгранични ситуации, които не попадат в приложното поле на наднационален координационен инструмент в сферата на социалната сигурност
 
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
 
Република България прилага регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Съюза (Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009). В допълнение, Република България е страна по над 10 споразумения в сферата на социалната сигурност с държави, които не са членки на ЕС (трети държави).
 
Въпреки това, разнообразието на трансграничната трудова мобилност напълно естествено може да доведе до ситуации, при които не се прилага наднационален координационен инструмент в сферата на социалната сигурност (европейски регламент или двустранно споразумение в тази сфера).
 
Целта на настоящият материал е да представи именно такива случаи чрез конкретни примери от практиката и най-общо да очертае подхода при преценката относно приложимото осигурително законодателство.
Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя (II част)

Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП
 
 
Предмет на настоящия коментар е правната уредба на трудовата дисциплина и дисциплинарната отговорност на работниците и служителите по Кодекса на труда. Поради обема си той е публикуван в три части в три последователни броя на списанието - съответно октомври, ноември и декември 2018 г., като в:
 
-   Част I се изясняват следните въпроси: правна уредба, понятие за трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност и нарушението на трудовата дисциплина като предпоставка за нейното реализиране, състави на нарушения на трудовата дисциплина.
 
-   Част II се изясняват видовете дисциплинарни наказания.
 
-   Част III се изяснява дисциплинарното производство и заличаването на дисциплинарните наказания.