Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

Документиране на доходите на физическите лица, изплатени през 2018 г.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
По отношение на механизма на издаване на служебните бележки ще има съществена промяна, която обаче ще се прилага при документирането на доходите, придобити през 2019 г.
 
По отношение на изплатени доходи през 2018 г. ще се запази действащият до момента ред.
 
Целта на материала е да се припомнят изискванията, регламентирани в ЗДДФЛ по отношение на документиране на доходите, актуални за 2018 г., като се акцентира върху тези моменти, които пораждат най-много въпроси в практиката.