МСФО 16. Данъчна практика ЗДДС и ЗДДФЛ.

Актуално - МСФО 16 и промяна в счетоводната политика


Счетоводни и данъчни аспекти на промяната на счетоводната политика в резултат на МСФО 16 Лизинг

 
 
 Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор
 
 
От 01.01.2019 г. предприятията, чиято отчетна база са Международните счетоводни стандарти (МСС), следва да прилагат изискванията на новия стандарт за .лизинга МСФО 16 Лизинг, който заменя МСС 17 Лизинг и свързаните с него 4 разяснения от 01.01.2019 г., като по-ранното прилагане се разрешава.
 
В тази връзка целта на материала е да се разгледа счетоводното и данъчното третиране на промяна в счетоводна политика и други въпроси при прилагането на МСФО16.

ЗСч. МСФО 16 Лизинг и стандартните договори за наем

ЗСч. Въпрос. От 01.01.2019 г. влиза в сила МСФО 16 Лизинг. Този стандарт отнасяли се и за стандартните договори за наем, които са без лизинг?
 
 
Отговор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор