Данъци 2019

Промени в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане за 2019 г.

 

 

Моника Петрова, данъчен експерт

 

 

В настоящия коментар са разгледнани промените в Закона за данък добавена стойност и правилника за неговото прилагане за 2019 г. Промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са направени със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) обнародван в бр.98 на „Държавен вестник“ от 27 ноември 2018 г., а промените в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) са обнародвани в „Държавен вестник“, брой 3 от 8 януари 2019 г.

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Митница Пловдив
 
 
Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изменен и допълнен с:
 
-   § 43-49 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ( ПЗР на ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. Промените са в сила от 01.01.2019 г. с изключение на разпоредбите изрично посочени в § 70 от ПЗР на ЗИД ЗКПО – т. 1, т. 2, т. 4, т. 6 и т. 9, за които са предвидени други срокове.
 
-   § 18 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ПЗР на ЗДБРБ), обнародван в ДВ, бр.103 от 13.12.2018 г., в сила от 20. 05. 2019 г.


Целта на материала е да се анализират направените промени.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 2019 г.
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., се въведоха основните промени в ЗКПО, в сила от 2019 г.
 
Целта на коментара е да се анализират направените помени. Коментарът е илюстриран и с примери.
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2019 г.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. са въведени с § 32 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван  в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.
 
Във връзка с тези промени са налице много преходни режими, уредени с § 33, 34, 35, 36, 37 и 38 в ЗИД ЗКПО. По силата на тези преходни разпоредби:
 
-   една част от промените засягат облагането и декларирането на доходите за 2018 г., а
-   друга част се прилагат при деклариране и облагане на доходите за 2019 г.
 
Целта на материала е да се анализират направените промени, като се изясни моментът на въвеждане на всяка от тях.
 
Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
 
Златка Мицова, данъчен консултант
 

Промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от края на 2018 г. се направиха с разпоредби в други закони. В по-голямата си част те се реализираха с § 39 и § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Други изменения настъпиха по силата на:
 
-   § 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията и
-   § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
 
Целта на материала е да се анализират направите промени.
Задължителни вноски за 2019 година: Коментар на промените в законодателството
 
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
 
 
В сила от началото на 2019 г. са извършени ежегодните изменения и допълнения в законодателството, свързано със задължителните вноски.
 
Новите моменти са въведени основно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г. (обнародван в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. (обнародван в същия брой на ДВ - бр. 102 от 11.12.2018 г.).
 
Освен това, със ЗБДОО за 2019 г. са направени някои изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), а със ЗБНЗОК за 2019 г. съответно в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
 
Промените са в сила от началото на 2019 г., а като най–значими от тях може да се откроят тези, които са свързани с осигурителния доход и осигурените лица.
Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2019 г.Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се направиха изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч) - от § 54 до § 56, в сила от 01. 01.2019 г. Представен е обзор на промените.