Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

Дискусионно - надвнесени авансови вноски до 2013 г.


Надвнесени авансови вноски за корпоративен данък до 2013 г., непоискани по реда на чл. 129 от ДОПК

 
Редакционен материал
 
 
До 31. 12. 2012 г. надвнесеният корпоративен данък можеше да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 01.01. на следващата година. С въвеждане на данъчно–осигурителната сметка от 01.01.2013 г. тази възможност, отпадна. Единствената възможност за възстановяване на надвнесените авансови вноски за корпоративен данък до 2012 г. от остана редът, регламентиран в чл. 128 и чл. 129 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс– чрез искане за прихващане или възстановяване, като най-крайният възможен срок за упражняване на правото за възстановяване или прихващане на тези вноски изтече на 31.12. 2018 г.
 
В тази връзка у не малко фирми възниква въпросът – какво е третирането на непоисканите надвнесени до 2012 г. авансови вноски за корпоративния данък, ако те се отпишат през 2018 г.?
 
В материала се търси отговор на този въпрос.