Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

Въпроси - отговори


Наредба № Н-18. Относно разносна търговия

ЗДДС. Неотносимост на регистрация по ДДС в държава-членка на получател при определяне задължение за регистрация по ДДС на доставчик

ЗДДС. Третиране на фактури от търговски представителства в трети страни към българското дружество

ЗДДС. Документиране с протокол на получени освободени доставки от страна членка на ЕС

ЗДДС. Приложима данъчна ставка върху възнаграждение по договор за съвместна дейност

ЗДДС. Съставяне на протокол по чл. 117 за управленски разходи към чуждестранно дружество – майка

ЗДДС. Плащане на наем от посолство по договор, сключен с физическо лице, дипломат

ЗКПО. Третиране на акции и облигации в колективна инвестиционна схема

ЗКПО. Признаване на разходи за данъчна амортизация и наем при сезонна дейност

ЗДДФЛ. Неизплатени ренти от регистриран земеделски стопанин

ЗДДФЛ. Третиране на предметни награди

КСО. Попълване на колони 3 и 4 от таблици 1 и 2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

КСО. Дължими ли са осигурителни вноски при безвъзмезден ДУК

КСО. Осигурителни права за майчинство на българка, живуща в Норвегия

ЗЗО. Изравняване за здравни осигуровки за лице, безработно част от годината, реализиращо доходи от ТД и наем

КТ. Възможност за сключване на трудов договор за управление и контрол на дружество

КТ. Възнаграждение на работници, наети по чл. 114 от КТ

ЗОПБ. Плащания, общо надвишаващи 10 000 лв., по фактури, ненадвишаващи 10 000 лв. всяка

ЗСч. Счетоводна отчетност на консорциум

ЗСч. Счетоводно третиране на придобиването на поземлен имот с къща

ЗСч. Отразяване на продадени материали в ОПР