Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2018 г. Общи постановки - задължени лица, посочвани доходи.
 
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Както всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица следва да информират приходните органи за изплатени през годината доходи на физически лица (местни и чуждестранни) чрез подаване на известната Справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) –  и тази година до 15. 03. 2019 г.
 
Целта е да се разгледат основните постановки, които следа да се имат предвид при попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, при прилагането на които все още възникват въпроси, свързани с изясняване на:
-   лицата - платци на доходи, които следва да подават Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
-   доходите, които се декларират и без да са изплатени през 2018 г.
-   декларираната сума
Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
 
 
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са случаите на доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. В края на материала, с цел избягване на грешки, се обръща внимание на необлагаеми доходи, които задължително подлежат на деклариране.
Доходи, подлежащи на деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

 

 

Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Разгледани са четирите групи доходи, подлежащи на деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ:

-   доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

-   доходи от прехвърляне на права или имущество;

-   доходи по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък;

-   необлагаеми доходи, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.