Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

Наредба № Н-18. Относно разносна търговия
Наредба № Н-18. Въпрос. Практика в дружеството е следната: Клиент прави поръчка, тя се обработва в офиса на фирмата чрез СУП и се издава фактура. Търговският представител доставя стоката с фактурата до обект на клиента. В 70% от случаите продажбите са в брой с отложено плащане, на части. Това е политика на фирмата, тъй като продуктът за България е сравнително непознат и по този начин се стимулират клиентите. Използват се мобилни касови апарати, които се намират в превозните средства. В бусовете няма СУП. Парите в брой се взимат от търговските представители на място, в обекта на клиента. Издава се фискален бон за всяко плащане - цялостно или частично. В много редки случаи се плаща веднага при доставката на стоката в пълен размер.

Не се извършват продажби от склада.

Въпроси:
 1. Съгласно определението в §1, т.41 от ДР на ЗДДС, кой е търговският обект - офисът, в който се приемат и обработват поръчките чрез СУП, или превозното средство?
 2. Как се отнася разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Наредба № Н-18 към начина на работа на дружеството? Имам предвид, че тази разпоредба не може да се спази поради факта, че плащането на стоката не се извършва едновременно с нейната доставка.
 3. Ако тълкуването е, че търговският обект е офиса, в който се използва СУПТО, то как би могло да се изпълни изискването за връзка между софтуера и ФУ, при условие че ФУ са мобилни и се намират в превозните средства?

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант
ЗДДС. Неотносимост на регистрация по ДДС в държава-членка на получател при определяне задължение за регистрация по ДДС на доставчик
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма "А", нерегистрирана по ЗДДС, изнася мед за фирма "Б" в държава членка на ЕС.
 1. В единия случай "Б" е регистрирана по ЗДДС и има VAT номер. 
 2. В другия случай фирма  "Б" не е. 
Има ли задължение фирма "А" да се регистрира по ЗДДС в двата случая? 
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на фактури от търговски представителства в трети страни към българското дружество
ЗДДС. Въпрос. Фирма, търгуваща с лекарства и хранителни добавки, в края на миналата година открива търговски представителства в Казахстан и Беларус. Макар да нямат право на стопанска дейност, представителствата имат идентификационни номера за целите на местните законодателства.
 
Трябва ли фактурите, които представителствата изпращат за наем на офис, мобилни телефони, режийни разноски, канцеларски материали, офис техника и мебели да бъдат отразени в дневниците по ДДС, особено тези за техника, мебели и материали, които не влизат на територията на страната?
 
Трябва ли българското дружество да издава протоколи за самооблагане с ДДС (всички фактури са с включен местен ДДС от съответните страни).
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Документиране с протокол на получени освободени доставки от страна членка на ЕС
ЗДДС. Въпрос. Дружеството, данъчно задължено лице по ЗДДС, е получило кредит от страна членка на ЕС. За изплатените лихви по кредита ежемесечно издава протокол по чл. 117 от ЗДДС за получени освободени доставки и го отразява в дневник за продажби в колона данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС и в дневник за покупки данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък.
 
Правилно ли е документирало дружеството доставката?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Приложима данъчна ставка върху възнаграждение по договор за съвместна дейност
ЗДДС. Въпрос. Съгласно договор за съвместна дейност дружества ползват споделено банкови сметки и финансови потоци и съвместно финансиране и разплащане към клиенти. По-конкретно, дружество "А", регистрирано по ДДС, предоставя банковата си сметка за ползване на дружество "Б" срещу еднократно годишно възнаграждение в размер 3% от резултатите от съвместната дейност. Съответно в края на годината дружество "А" издава фактура на дружество "Б".
 
Сделката облагаема ли е с 20% данък върху добавената стойност или е освободена съгласно чл. 46, ал.1, т. 3 от ЗДДС?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Съставяне на протокол по чл. 117 за управленски разходи към чуждестранно дружество – майка
ЗДДС. Въпрос. Българско търговско дружество е 100 % собственост на чуждестранно юридическо лице и двете регистрирани по ЗДДС. Ежемесечно българското дружество получава фактура за управленски разходи от фирмата майка без начислен ДДС съгласно чл. 44 от ДДС Директива 2006/112/ЕС. 

Трябва ли българското дружество да състави протокол по чл.117 на основание чл. 82 ал. 2 от ЗДДС, с който да начисли данък добавена стойност и да го отрази в дневника за продажби и покупки? 
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Плащане на наем от посолство по договор, сключен с физическо лице, дипломат
ЗДДС. Въпрос.Физическо лице отдава под наем апартаменти чуждестранни физически лица, дипломати. Договорът за наем е сключен с физическите лица, но наемът се превежда от посолствата, в които работят.
 1. Ако облагаемият оборот е над 50000 лв. за 12 месеца, трябва ли наемодателят да се регистрира по ЗДДС? Ако в платежното нареждане с наредител посолство „Х“ изрично се упомене, че преводът е за сметка на физическото лице, ще възникне ли основание за регистрация по ЗДДС в случай достигане на този оборот?
 2. Разходите за такса "поддръжка и управление" на имота (видеонаблюдение, почистване , разходи за озеленяване, охрана и т.н.) са за сметка на наемателя и не влизат в наемната цена .Всеки месец наемателят ги превежда по сметка на наемодателя съгласно договора, а наемодателят ги плаща на фирмата, отговаряща за поддържането на имота в затворен комплекс. Тези преведени суми считат ли се за доход на наемодателя?
 3. Какво е третирането на разходите за консумативите (електричество, вода и др.) - считат ли се за доход на наемодателя, когато му ги плаща наемателят при положение, че не са включени в наемната цена в договора за наем?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗКПО. Третиране на акции и облигации в колективна инвестиционна схема
ЗКПО. Въпрос. Дружество прилагащо НСС, закупува фиксиран брой акции и облигации през 2018 г. от колективна инвестиционна схема (КИС) от отворен тип. Акциите и облигациите са закупени в евро и долари, като същите са заведени в дружеството като финансови активи държани за търгуване.
 1. Следва ли с преоценката на тези финансови активи по справедлива стойност и преоценката към българският лев в края на годината да се прави преобразуване на финансовият резултат по чл. 34 от ЗКПО?
 2. Може ли да се счете, че тези финансови активи всъщност са парична позиция за целите на чл. 34 ал. 2 от ЗКПО?
 3. Следва ли при продажбата на акциите да се коригира финансовия резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО, акциите на КИС се продават на регулиран пазар по смисъла на параграф 1, точка 21 от ДР на ЗКПО?
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
ЗКПО. Признаване на разходи за данъчна амортизация и наем при сезонна дейност
ЗКПО. Въпрос. Дружество се намира в летен курорт и се занимава с управляване на атракцион - картинг колички. На годишна база е отчитана амортизация на картинг автомобилите (дружеството реализира приходи от м. май до м. септември). Наемът на мястото, върху което е изградена пистата, е целогодишен в размер от 10 000 лева.
 
 1. Има ли законово основание да не се признае разходът за амортизация за данъчни цели?
 2. Има ли проблем с признаване на разхода за наема от 10 000 лева. В договора за наем е записано, че сумата е за наем за цяла година?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Опрощаване на неизплатени ренти от регистриран земеделски стопанин

ЗДДФЛ. Въпрос. Регистриран земеделски стопанин - физичeско лице до 2018 г. се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Подадена е декларация за промяна на облагането от 2019 г. по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Към 31.12.2018 г. има непогасени задължения от 2014 г. и 2015 г. за неплатена рента към родителите си. Могат ли да се отпишат и при отписване възникват ли данъчни задължения за регистрирания земеделски стопанин?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на предметни награди
ЗДДФЛ. Въпрос. Интересувам се какво се случва с предметните печалби, които не са на случаен характер. Фирмата ни раздава награди за публикуване на рецепти и статии в сайта ни. При достигане на определен брой точки се раздава съответната предметна награда, избрана от потребителя.
 1. Тези награди по стария ли ред ще се декларират с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическото лице, и незначителна стойност 30 лв. ли ще бъде?
 2. Или пък ще са необлагаеми до 100 лв. и ще се облагат с окончателен данък?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
КСО. Попълване на колони 3 и 4 от таблици 1 и 2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
КСО. Въпрос. Физическо лице, адвокат, работи на трудов договор от 01.01.2018 до 21.06.2018 г. е. През този период има и граждански договори (25%) и договори за авторски права (40%). От 22.06.2018 г. се вписва в адвокатската колегия, подава декларация като СОЛ и започва да си внася осигуровки.
 
В колона 3 от таблица 1 и 2 от 01.01.2018 до 21.06.218 г. попълва данните от справката за осигурителния доход по месеци. В колона 4 от таблици 1 и 2 от 22.06.2018 до 31.12.2018 г. попълва данните от справката за осигурителния доход по месеци, като сумите не се еднакви - не е само върху 510.00 лв.
 
В колона 5 от таблици 1 и 2 сумите от свободна професия - 4000.00 лв., от граждански договори- 6695.00 лв., приспада 25% (8021.25 лв.) и разделям на 12 месеца и попълвам сумата от 668.44 лв. от м.01 до м.12.2018 г.
 
По този начин получава ДЗПО и ЗО за довнасяне.
 
Правилно ли е попълнило таблиците?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
КСО. Дължими ли са осигурителни вноски при безвъзмезден ДУК
КСО. Въпрос. Лице "А" е управител на ЕООД. Собственик на капитала е синът му. Лице "А" предполага, че не дължи осигурителни вноски съгласно КСО, щом договорът за управление и контрол е безвъзмезден.

Правилно ли е предположението му? Би ли моло да бъде възприето различно становище от орган по приходите в НАП?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
КСО. Осигурителни права за майчинство на българка, живуща в Норвегия
КСО. Въпрос. Жена, български гражданин, осигурена в България като самоосигуряващо се лице (СОЛ) за всички осигурителни рискове през ЕООД, е женена за норвежки гражданин. Местят се да живеят в Норвегия, където жената се осигурява като СОЛ през нейна норвежка фирма. Жената забременява. Очаква се детето да се роди в Норвегия и да живее там.
 
Жената, в качеството си на осигурено лице в двете държави, има ли право да получава майчинство едновременно и от България, и от Норвегия?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
ЗЗО. Изравняване за здравни осигуровки за лице, безработно част от годината, реализиращо доходи от ТД и наем
ЗЗО. Въпрос. Физическо лице се е осигурява като безработно от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. От 01.07.2018 г. подписва трудов договор. Сключва и договор за наем на помещение, придобито по наследство същата година. Помещението се отдава на фирма, която отдържа само данък доходи от м. 07.2018 г. до м. 12.2018 г.
 
 1. Трябва ли физическото лице да прави изравнение за здравни осигуровки в таблица 2 от декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ?
 2. Ако трябва, то за колко месеца да се разпредели доходът от наем, който ще се попълни на ред 13 от таблица 2?
 3. Ако има годишно изравняване на здравните осигуровки, следва ли да се подаде декларация образец 6?
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД

КТ. Възможност за сключване на трудов договор за управление и контрол на дружество
КТ. Въпрос. Управител на ЕООД, на което не е собственик, го управлява въз основа договор за управление и контрол (ДУК), в който е вписано възнаграждение и който ДУК е вписан в Търговски регистър.
 
Има ли право да преустанови осигуряването си по ДУК, както и да не получава възнаграждение по ДУК, а да сключи трудов договор със съответното ЕООД като управител и да се осигурява и да получава възнаграждение по трудовото си правоотношение като управител в това ЕООД?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
КТ. Възнаграждение на работници, наети по чл. 114 от КТ
КТ. Въпрос. Назначени са сезонни работници по чл. 114 от Кодекса на труда за работа в определени дни от месеца без фиксирани дни, а по изготвен график, за който са уведомени в началото на месеца. Заплатата може да е различна всеки месец.
 
Каква заплата би трябвало да се отрази в трудовият договор?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
ЗОПБ. Плащания, общо надвишаващи 10 000 лв., по фактури, ненадвишаващи 10 000 лв. всяка
ЗОПБ. Въпрос. През 2018 г. „А“ АД закупува от „Б“ АД продукция за 65 000 лв. Между двете дружества няма подписан договор за покупко-продажба. Месечните фактури, които „Б“ издава на „А“ са на стойност между 5 000 лв. и 9 000 лв. Голяма част от тези фактури са изплатени в брой и е издаден фискален бон към тях. Месечно не е плащано повече от 6 000 лв. в брой.Общо за цялата 2018 г. са платени 40 000 лв. в брой от „А“ на „Б“.
 
Нарушен ли е законът за ограничаване плащанията в брой? Нарушен ли е друг закон или наредба?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ЗСч. Счетоводна отчетност на консорциум
ЗСч. Въпрос: Консорциум е учреден да работи сезонно като заведение за бързо хранене. Съдружниците, като страни по многостранния договор по чл. 357 от ЗЗД разполагат с оборудване, персонал, както и стоки за стартиране на дейността. Те обединяват своите ресурси за постигане на обща цел, съответно получаване на дивидент от резултата. В договора е записано че едната страна “А“ ще предостави оборудване (печки, хладилници и други), другата страна „Б“ ще предостави наети лица (работна сила), третата страна “В“ ще извърши първоначалното зареждане на стоки (кафе, безалкохолни напитки и други).
 
Според Разяснение на НАП № 96-00-309 от 14.07.2011 г :
 
1.“ .....резултата от дейността на консорциума не трябва да се образува на ниво съдружници.....за нуждите на счетоводната отчетност на консорциума всяка една икономическа операция, отразяваща взаимоотношенията между консорциума и неговите съдружници (като съвместно усилие съгласно договора) следва да бъде документирана с издаване на първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч (фактура или друг). За вложените стоки и услуги от съдружниците в консорциума същите следва да издават фактури, в които стойността на „престацията“ не следва да включва печалба.“
 
2. “.......извършеното от съдружниците в съответствие с договорените дялове в дружествения договор не представлява доставка по чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС, тъй като това са операции за взаимната обща дейност, а не представляват размяна на насрещни престации (в т.с. Решение на Съда на ЕО по дело С-77/01.)“
 
3. „НАП не може да отговаря на въпроси, свързани със счетоводното третиране на стопанските операции, такава компетентност притежава Дирекция „Данъчна политика“ към МФ.“
 
Въпроси:
 
 1. Предоставеното за общо ползване оборудване (ДМА), следва ли да се отпише от активите на страна „А“ и да се заведе в счетоводството на консорциума, или съдружникът да фактурира разхода за амортизация, тъй като собствеността на активите не се променя? Във втория случай като приход ли да се отчете фактурираният разход или като инвестиция?
 2. Извършените разходи за заплати и осигуровки от страна „Б“, за които съдружникът ще издаде фактура без печалба на ДЗЗД, как следва да бъдат отчетени в консорциума (като външна услуга или разход за заплати и осигуровки) и при съдружника (на приход или на инвестиция, като участие)?
 3. Как следва да се отразят счетоводно в консорциума и в счетоводните регистри на съдружника предоставените по договор стоки за общо ползване от страна „В“?
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
ЗСч. Счетоводно третиране на придобиването на поземлен имот с къща
ЗСч Въпрос. Налице е следната фактическа обстановка: ЕООД придобива чрез закупуване от физическо лице с Нотариален акт поземлен имот с къща на обща стойност 540 000 лева със следните параметри:
 
-   къщата е жилищна сграда масивно строителство с обща разгърната площ 113 кв.м., заедно с прилежащо дворно място (съгласно експертната пазарна оценка от лицензиран оценител) от 800 кв.м. - цената е 112 590 лв., т.е. 20,85% от общата цена и включва тези 800 кв.м. прилежащ двор към къщата.
 
-   придобитият имот е в устройствената категория за нискоетажно строителство с обща площ 3 928 кв.м. (покрита с „фракция“), от които 800 кв.м.прилежащо дворно място към къщата и 3 128 кв.м. земя и граници с обща ограда - цената на 3 128 кв.м. земя (съгласно оценката) е 427 410 лв., т.е. 79.15% от общата цена на имота.
 
Целта на придобиването на имота е услуги по ремонт на автомобили, автомивка, търговия с ГСМ, консумативи за автомобили и др. паркинг за автомобили, отдаване под наем на части от сградата за административни цели (офиси и др.), ползване за офис на дружеството, както и за нощувки/на хотелски начала.
 
Покупката на имота не е с инвестиционна цел, а е свързан с предмета на дейност на дружеството.
 
Въпросите са :
 1. След като земята не е земеделска, ще се начисляват ли амортизации?
 2. Земята от 800 кв.м. определена като прилежащо дворно място от оценителя, като какъв актив ще се отрази - към земи, или към сгради?
 3. Как да се определят стойностите на двата актива - земи и сгради, след като цената по Нотариален акт е обща, след като:
-   данъчната оценка е определена отделно за къщата 113 кв.м. - 23,64% от общата дан.оценка за имота, и отделно за земята 3 928 кв.м. - 76,36% от общата дан.оценка;
-   пазарната цена на къщата с прилежащия двор е 20,85 % от общата цена на имота и пазарната цена на останалата земя от 3 128 кв.м. е 79,15 % от общата цена по Нотариален акт?
 1. При бъдещо извършване на разходи за бетонова или асфалтова настилка на поземления имот:
-   ще се формира ли дълготраен материален актив и
-   в коя сметка трябва да се отрази и в коя категория активи за амортизация?
 1. Собственикът възнамерява да вложи сериозни разходи по укрепване на съществуващата ограда на имота, което поражда въпросите:
-   ще се признаят ли разходите като текущи за дейността, или ще формират самостоятелен актив и
-   ако е актив - в коя сметка като вид актив ще се отрази и коя категория за амортизация?
ЗСч. Отразяване на продадени материали в ОПР
ЗСч. Въпрос. Как е правилно да бъдат отразени в отчета за приходите и разходите (ОПР) заведени материали по Сметка 3021, когато не са вложени в производството - като други приходи или да се прехвърлят от Сметка 3021 в Сметка 304 и да се отразят в нетни приходи от продажба.
 
Приемливо ли е 707 / 3021 в ОПР да се отразява като сума в нетните приходи?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор