Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на български гражданин от ТД, придобити в България и Великобритания
Казус. Български гражданин е бил назначен по трудов договор до 23.08.2018 г., но си е ползвал платен и неплатен отпуск и от 28.06. 2018 г. пребивава във Великобритания.. След м. юли 2018 г. лицето е придобило доходи като наето лице във Великобритания, като само сключва трудови договори с английски работодатели, като договорите са временни. Към 31.12.2018 г. пребивава във Великобритания с цел по-трайно устройване, но има и вероятност да се върне в България. Лицето не е семейно.
 
Как следва да се процедира при описания казус:
  1. Да декларира доходите си от България и Великобритания отделно - за доходите от България да си подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г., за Великобритания ще си декларира там доходите придобити само от Великобритания от 05. 04. 2018 г. до 06. 04. 2019 г. (тъй като ще е под облагаемия минимум за Великобритания ще подаде декларация, за да му възстановят авансово удържаните данъци.
  2. Или по някакъв начин следва да се обединяват доходите от България и Великобритания?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране в България на доход от трудово правоотношение във Великобритания
Казус. Местно физическо лице има доходи от трудова дейност като нает работник във Великобритания от 01.07.2018 г. до 31.10.2018 г. и всички дължими осигуровки и данъци са платени там, данък не е удържан, защото дохода попада под необлагаемия минимум във Великобритания, а той е 11850£. В Република България е имал доход от трудов. Българският гражданин има постоянен адрес в България, пребивавало е само 3 месеца във Великобритания, а през другата част от годината е в България.
 
Друго местно физическо лице има доходи от трудова дейност като нает работник във Великобритания от 01.07.2018 г. до 31.10.2018 г. и всички дължими осигуровки и данъци са платени там. В Република България е имал през 2018 г. трудов договор. Той е български гражданин и местно за България лице по смисъла на чл. 4, ал.1 и ал. 2 от ЗДДФЛ. През 2018 г. това лице има само доходи от трудово правоотношение от Великобритания и България.
Въпросите са:
 
  1. Необходимо ли е лицата да подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. и ако трябва с какви приложения?
  2. Доходът, получен във Великобритания трябва ли да бъде деклариран и данъчно обложен в Република България? Следва ли да внасяме данък върху доходите от Великобритания в България при положение че дохода от трудова дейност попада под необлагаемия минимум в Обединеното кралство (под 11850£)? И в случая доколкото става въпрос за доходи от трудови правоотношения, към тях е приложима разпоредбата на ал. 1 на чл. 14 „Доходи от трудово правоотношение“ на СИДДО с Великобритания. Разпоредбата дава неограничено право на Великобритания да обложи дохода по реда на вътрешното си законодателство.
  3. Ако тези доходи трябва да се обложат кой именно метод следва да се приложи при облагане им: методът на данъчен кредит или методът Освобождаване с прогресия“?
  4. Ако методът на облагане на тези доходи от Великобритания е данъчен кредит значи ли, че на общата годишна данъчна основа ще се дължи български данък 10% поради факта, че тези доходи попада под необлагаемия минимум в Обединеното кралство и във Великобритания няма удържан данък?
  5. С какъв документ следва да се удостовери размерът на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски – служебна бележка, декларация от фирмата, държавна институция или от другаде?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
СИДДО. ЗДДФЛ. Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доход от трудов договор с източник Русия
Казус. Лице, български гражданин с доход по трудов договор в Русия и удържан данък за дохода в Русия, освен в Приложение № 1, в кое друго приложение следва да се попълнят сумите от служебна бележка от Русия?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
СИДДО. ЗДДФЛ. Възнаграждение по ДУК на гражданин на Турция
Казус. Дружество заплаща възнаграждение по договор за управление и контрол на физическо лице, гражданин на Турция. Лицето изпълнява задълженията си като управител от офис в София, живее в апартамент под наем в София, който включваме като доход във фиша за заплатата. Лицето е пенсионер в Турция, семейството му е в Турция, там притежава и жилище. Договор за управление и контрол е в сила, считано от 24.07.2018 г., като с първото му възнаграждение е изплатена допълнителна сума, тъй като лицето по неофициална информация е от м. юни в България. През периода до 31.12.2018 г. лицето е напускало България, т.е. в момента не можем да кажем 183 дни ли е било на територията на България или не.
 
Въпросът е как следва да се облага – с данък при източника или с данък като доход от трудови правоотношени?
 
Нямаме предоставени документи, удостоверение за местно лице или подобни. В момента е облагано с данък като доход от трудови правоотношения ДОД.
 
Правилно ли подхождаме или следва да предприемем евентуална корекция при съгласие от страна на лицето?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доход от наем на недвижим имот в Австрия под облагаемия минимум
Казус. Български гражданин, постоянно живеещ в България, притежава имот в Австрия. Имотът се отдава под наем и лицето получава доход от наем в Австрия. В Австрия не му е удържан данък, защото наемът е под облагаемия минимум за Австрия.

Трябва ли да обяви доход от наем в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант