Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

ЗЮЛНЦ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Придобиване на дружествени дялове в ЕООД от ЮЛНЦ
Казус. Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Х“ получава само дарения, членски внос и финансирания по различни европейски програми. Председателят на сдружението е и собственик на EООД „Y“ и негов управител.
 
ЕООД „Y“ не е регистрирано към момента по ЗДДС, като основният му предмет на дейност е предоставяне на образователни услуги.
 
Тъй като сдружението трябва да отчита по-голям положителен резултат всяка година за да може да участва в някои европейски проекти, то иска да придобие/закупи ЕООД „Y“.
 
 Въпросите са:
  1. Ако дружеството се регистрира по ЗДДС, следва ли и сдружението веднага да се регистрира по ЗДДС?
  2. Ако се регистрира сдружението по ЗДДС, то какви месечни декларации по ЗДДС ще се пускат при положение, че всички фактури които се отчитат като разходи по различни европейски проекти (получени финансирания по проекти), като в същото време същото няма приходи?
  3. Отчитайки печалба дружеството ще може ли да разпределя дивиденти на сдружението и в каква последователност? Ще се удържа и внася ли данък при източника от самото дружество за изплатения дивидент?
  4. Полученият дивидент от сдружението ще е приход от стопанска дейност и за този свой приход ще трябва ли да дължи данък към бюджета?
  5. Каква е цената на придобиване на фирмата от страна на сдружението?
  6. Приходите от сделката при покупко-продажба на дружествените дялове на сдружението влизат ли като доход на физическото лице - управител и собственика на ЕООД?
  7. Какви биха били отрицателните последици за сдружението от това, че притежава еднолично дружество с ограничена отговорност?
 
Отговор: Александра Атанасова, Людмила Мермерска
ЗКПО. Дарение на спортен клуб от свързано лице
Казус. Местно физическо лице прави дарение в полза на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирано като спортна организация с цел подпомагане на дейността му. ЮЛНЦ получава приходи от стопанска дейност под формата на такси за тренировки.
 
От гледна точка на ЮЛНЦ това дарение признат данъчен приход ли ще е за стопанската дейност, следва ли да се обложи с корпоративен данък или ще е част от нестопанската дейност? Има ли значение, че дарителят е свързано лице?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Договор за рекламна услуга със спортен клуб

Казус. Между ООД и сдружение в частна полза (спортен клуб) е сключен договор за рекламна услуга в размер на 20 000 лв. Дружеството и сдружението не са свързани лица. Ще се признае ли разходът за рекламната услуга за данъчни цели при дружеството?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант