CC - 17. ГФО.

ЗДДС. ЗДДФЛ. СИДДО. Командироване на работници в Австрия и Германия по чл. 121а от КТ
Казус. Българско дружество има намерение да командирова български работници в Австрия и Германия съгласно чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ. Трите дружества – българското, австрийското и германското са предприятия, които се намират под единното управление на предприятието – майка. Българското дружество няма място на стопанска дейност нито в Австрия, нито в Германия. Работниците ще бъдат командировани за период от 1 до 2 години. Между трите дружества ще се сключи договор, на базата на който ще бъдат командировани работниците. Разходите, свързани с работниците – разходите за заплати, осигуровки, пътни, както и сума за администриране на този процес като процент (mark up) – ще бъдат фактурирани от българското дружество към австрийското и германското. 
 
Въпросите са: 
  1. Как ще се третира от гледна точка на ЗДДС фактурирането от българското дружество към австрийското и германското? Може ли да се приложи чл. 21, ал. 2 от ЗДДС? И ако „да“ дали тези фактури ще трябва да се декларират в VIES и да са на режима „reverse charge”? 
  2. От гледна точка на ЗДДФЛ - в случай, че работниците ще бъдат командировани дългосрочно, къде ще трябва да се плаща данъка върху техните възнаграждения – в България или Австрия и Германия?
 
Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска
ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България
Казус. Физическо лице, английски гражданин, който от 2018 г. живее постоянно в България, предстои да се регистрира като физическо лице - упражняващо свободна професия - консултант. През 2018 - 2019 г. получава пенсия от Англия, доходи от акции и дивиденти от английско дружество (без удръжка на данък при източника), доходи от консултантски услуги от търговско дружество, учредено в Косово без удържан данък от дружеството.
 
  1. Какъв документ следва да се приложи към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, за да обяви дохода си от чуждите дружества и в кое приложение на ГДД следва да ги посочи за 2018 г. когато още не е регистриран като свободна професия?
  2. След регистрацията си като свободна професия следва ли да внася осигуровки в България, след като е пенсионер? Съответно в ГДД през 2019 г. ще изравнява ли доход си в справки 1 и 2?
 
Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Третиране на доходи на френски гражданин по ТД и ДУК

Казус. От края на 2015 г. френски гражданин полага труд в две български дружества – „А“ и „Б“ - свързани лица като:

 

-    в дружество „А“ полага труд по трудово правоотношение по Кодекса на труда, а

-    в дружество „Б“ полага труд по договор за управление и контрол (ДУК).

 

За извършване на дейността и по двата договора лицето не пребивава постоянно в България, около седмица всеки месец.

 

За възнаграждението и по двата договора лицето е облагано по реда, приложим за доходи от трудови правоотношения, т.е. прието е, че е налице доход от трудово правоотношение по смисъла на б. “а“ и б. „з“ по т. 26 – от § 1 на ДР на ЗДДФЛ. За доходите по трудово правоотношение по смисъла на ЗДДФЛ и двете дружества ежегодно е подавана Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ. Лицето е осигурявано по реда на българското осигурително законодателство, като поради достигане на максималния осигурителен доход в дружество „А“, при определяне на облагаемия доход в дружество „Б“ – той не е редуциран с удържани осигурителни вноски.

 

Поради, получено през тази година предписание на компетентните органи на Франция, осигуряването на лицето за периода 2015- 2021 г. следва да се извърши по реда на френското осигурително законодателство.

 

  1. Лицето дължи ли данък по реда на ЗДДФЛ за минали периоди и от тук нататък? Ако дължи как ще се отрази промяната в осигурителните вноски в данъчното третиране на лицето по реда на ЗДДФЛ? Какво следва да бъде третирането на възнаграждението по ДУК – по реда на т. 26 б. „з“ от § 1 на ДР на ЗДДФЛ или по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ?
  2. Следва ли да се подава коригираща декларация за новия размер на осигурителните вноски за периода 2-14 -2018 г. и ще бъдат ли признати осигурителните вноски за сметка на дружество то „А“ и „В“, определени по реда на френското осигурително законодателство за минали периоди и от тук нататък?

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. СИДДО. Деклариране на доходи на моряк от ТД с компания от Кипър
Казус. Моряк, български гражданин, работи по трудови правоотношение за чуждестранна компания със седалище Кипър. Трудът се извършва по света. Работи половин година. Почива другата половина. Семейството му е в България.
 
В България има имот – търговско помещение, което отдава под наем на търговско дружество.
 
Какво трябва да се декларира в личната годишна декларация – само доходът от наем или трябва да се покаже и доходът от кипърската компания?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. СИДДО. Възнаграждение на чуждестранно лице за консултация и стайлинг
Казус. Българско юридическо лице регистрирано за целите на ДДС изплаща възнаграждения чуждестранно физическо лице от Украйна за стайлинг и консултации в областта на рекламните продукти.
 
Как следва да се облагат тези възнаграждения?

 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Доходи от участие в борд на директорите в чуждестранни дружества, учредени в трета страна
Казус. Българско физическо лице – самоосигуряващ се съдружник в българско дружество, получава доходи от личен труд от същото дружество, както и доходи от участие в борд на директорите от чуждестранни дружества, учредени в трета страна (Камбоджа и Британски Вирджински острови). Данъци върху тези доходи не са удържани при изплащането.
 
Какъв документ следва да се приложи към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическото лице, за да обяви дохода си от чуждите дружества и в кое приложение на декларацията следва да ги посочи?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Възнаграждение на чуждестранно лице за предоставен видео материал
Казус. Българско юридическо лице изплаща възнаграждения на чуждестранно физическо лице от Кения за предоставен видео материал, достъпен до телевизионните канали.
 
Как следва да се облага това възнаграждение?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант