CC - 17. ГФО.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Анулиране на фактура и документиране на анулирането

ЗДДС. Условия за тристранна операция и нейното отразяване в ДДС дневниците

ЗДДС. Приложимост на чл. 143 или чл. 151 от ЗДДС при доставка от ЕС на автомобил до дилър на автомобили втора употреба

ЗДДС. Третиране на строителна дейност в Италия на българско ЕООД

ЗДДС. Третиране на префактурирано гориво от юридическо лице от ЕС, собственик на българско дружество

ЗДДС. Третиране на услуги по предоставяне на персонал в трети страни

ЗДДС. Приспадане на данъчен кредит за бус без сертификат N1, но използван само за превоз на служители на фирмата

ЗДДС. Третиране на посредническа услуга по намиране на клиенти за закупуване на автомобили на финансов лизинг

ЗДДС. Третиране на авансово заплатен наем срещу прихващане на заем от дружество с последваща регистрация по ДДС

ЗДДС. Третиране на услуги за Хонг Конг

ЗКПО. Изплащане на ликвидационен дял чрез недвижим имот

ЗКПО. Посочване на вноска по чл. 134 от ТЗ в част VI на ГДД по чл. 92

ЗДДФЛ. Относно подаване на Справката по чл. 73а, ал. 5

ЗДДФЛ. Третиране и документиране на предметни награди, раздавани на случаен принцип

ЗДДФЛ. Третиране на държавна помощ за земеделски производители под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола

ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчни преференции за доходи, придобити от наследник на ЕТ

ЗДДФЛ. Възстановена сума по помощ от Европейски фондове за селскостопански производители

ЗДДФЛ. Третиране на помощи по Програмата за развитие на селските райони към лице, нерегистрирано като земеделски стопанин

ДОПК. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

КСО. Деклариране на дължими осигуровки по граждански договори от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД

КСО. Относно осигуряване на собственик и управител на повече от едно ЕООД

ЗЗО. Годишно изравняване на доход от наем

КТ. Разминаване на клауза в индивидуалния ТД и Правилника за вътрешния трудов ред

KT. Валидност на трудови договори при нормативни изисквания за квалификация

ЗСч. Корекции в приходи от разпределен дивидент в ДЗЗД

ЗСч. Отчитане на текущ ремонт на нает недвижим имот