CC - 17. ГФО.

Актуално - ГФО


Кой е задължен да публикува годишните си финансови отчети, кога и в какъв обем?

 
Наталия Чернева, експерт от Министерство на финансите
 
 
Всички предприятия в срок до 30 юни 2019 г. до 30 юни трябва да сепубликуват годишните финансови отчети за 2018 г.
 
Целта на материала е да се изясни кой е задължен да публикува годишните си финансови отчети, кога и в какъв обем.

Кои предприятия обявяват ГФО в икономическо издание или интернет и други актуални въпроси

 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да се разгледат въпроси, свързани с:
 
-   обхвата на предприятия обявяват ГФО в икономическо издание или интернет;
-   подаване на декларация за липса на дейност едноличен търговец (ЕТ);
-   санкции за нарушаване на изискването за публикуване на ГФО и доклада за дейността.

ЗСч. Изискване за публикуване декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от ЕТ без дейност

ЗСч. Въпрос. ЕТ без дейност трябва ли да публикува декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в търговския регистър и откога съществува това изискване?
 
Дали формата на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, публикувано като бланка в Търговския регистър, е задължителна или може да се представи и декларация за липса на осъществявана дейност аналогична на тази, която се подава в статистиката?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗСч. Задължения към НСИ и за одит на дружество майка без дейност

ЗСч. Въпрос. Дружество майка, българско дружество без дейност, притежава 100% от чуждестранно дружество. Чуждестранното дружество подлежи на одит в държава от ЕС, в която има дейност.
 
Въпросът ми е какво трябва да подаде дружеството майка в НСИ за 2018 г. и подлежи ли на задължителен одит, след като няма други активи, няма служители и няма приходи за 2018 г.?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор