Наредба № Н-18. ЗМИП и действителни собственици.

Актуално - ЗМИП


Деклариране на действителните собственици в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, както и в регистър Булстат

 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Срокът за деклариране на действителните собственици пред съответния регистър в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ или регистър Булстат e до 31. 05. 2019 г.
 
Целта на материала е да се систематизират основните въпроси във връзка с тази нова процедура на деклариране.

ЗМИП. Деклариране на действителни собственици в АД

ЗМИП. Въпрос. АД е с акционери 8 физически лица и едно българско юридическо лице, като нито едно от тях няма повече от 25% акции. АД се представлява от двама изпълнителни директори – физически лица.
 
Кой трябва да се декларира като краен собственик във връзка с изискването за деклариране до 31 май по Закона за мерките срещу изпирането на пари?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат