Наредба № Н-18. ЗМИП и действителни собственици.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Услуги в полза на дружество-туроператор от ЕС, свързани с предлаганите пакетни почивки

ЗДДС. Префактуриране на разходи за храна при проведено мероприятие на служители от фирмата майка

ЗДДС. Задължение за начисляване на ДДС при брак на стока, за която е приложен чл. 163а

ЗДДС. Ишлеме в Сърбия с последващ износ за държава от ЕС

ЗДДС. Ползване на частичен данъчен кредит от финансова институция

ЗДДС. Ползване на право на данъчен кредит за лек автомобил

ЗДДС. Закупен лек автомобил, като немският доставчик е начислил ДДС

ЗДДС. Продажба на апартаменти от физическо лице, получени като обезщетение по договор за суперфиция

ЗДДС. Извършване на услуги по обработка на материали, притежавани от дружество майка от ЕС

ЗДДС. Определяне на данъчната основа при внос

ЗДДС. Депозирана авансово сума на наемодателя за 6 месеца напред

ЗКПО. Третиране на ваучери за храна при възникнали задължения по ЗМДТ

ЗКПО. Прилагане на чл. 96 от финансова институция

ЗДДФЛ. Възстановена субсидия от регистриран земеделски стопанин за предходна година

КСО. Получаване на дивидент при обезщетение от НОИ за отглеждане на дете

ЗЗО. Здравно осигуряване при работещ пенсионер - собственик в две ТД

КТ. Наемане на лице на граждански договор