Наредба № Н-18. ЗМИП и действителни собственици.

Актуално - Наредба № Н-18


Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

 
 
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
 
Целта на коментара е да се разгледат последователно промените в разпоредбите в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.), обнародвани в ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от същата дата.

Наредба № Н-18. Въпрос. Деклариране на електронен магазин

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружество е регистрирано по ЗДДС. Част от услугите, които предлага на своите клиенти се осъществяват чрез онлайн платформа, която отговаря на определението за електронен магазин. За всички услуги, които дружеството предлага получава приходите си по банков път. Няма регистриран касов апарат и няма задължение да издава касови бележки.

Във връзка с последните промените в Наредба № Н-18 от 29.03.2019 г. възниква ли задължение за дружеството да подава към НАП информация относно онлайн платформата, която използва във връзка с промените в Наредба № Н-18? И ако да, кое приложение трябва да се подаде? И в какъв срок?
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Издаване на касова бележка и софтуер при разносна и мобилна търговия

Наредба № Н-18. Въпрос. Дистрибуторска фирма има следната организация на работния процес:
 
-   поръчката се взима на място при клиента от служител на фирмата (търговец), с мобилно устройство свързано он-лайн с ERP - софтуер.
-   в офиса (складова база), където няма касов апарат и не се извършват плащания в брой, постъпилите поръчки се обработват в ERP - софтуер. При необходимост се коригират и се подготвят за експедиция. Издават се и се разпечатват необходимите документи за продажба (стокова разписка и фактура).
-   служител на фирмата (шофьор-дистрибутор) с автомобил на фирмата доставя стоката на място в обектите на клиентите. Предава стоката и съпътстващите документи. В него или в автомобила няма устройство с връзка към ERP - софтуера. Клиентът плаща задълженията си от сегашни и предишни доставки на отложено плащане в брой, на същия служител, който има в себе си само мобилен фискален касов апарат(ЕКАФП), регистриран „без стационарен обект”. На него въвежда на ръка и пуска фискален бон за получената сума. Сумата може да бъде цяло или частично плащане по вземания за приети от клиента доставки на стока.
 
При описания начин на работа (вземане на пари в брой – мобилно на място при клиента) е - необходимо ли е мобилното ФУ на служителя, който приема сумата от клиента да бъде свързано към ERP - софтуера?
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Продажба на рекламни услуги

Наредба № Н-18. Въпрос. Българско дружество извършва услуги за интернет - реклама на физически лица от Гърция. Клиентите плащат на дружество, използвайки платформа Paypal. Поръчките от клиенти постъпват по телефона или на електронен адрес на фирмата, който е обявен в сайта на дружеството с цел реклама. Сайтът не е електронен магазин. Дружеството няма търговски обект. Дружеството не получава разплащания в брой. Дружеството има намерение да закупи касов апарат с цел да издава касови бележки за продажбите, платени чрез Paypal. Във връзка с това бихме искали да запитаме:
 
  1. Възможно ли е да се използва касов апарат без посочен адрес на търговски обект на дружеството („без стационарен обект“). Дали посочена вид дейност може да бъде отнесена към „разносна търговия?
  2. Трябва ли да има отделна секция за маркиране на продажби като безналични(електронни)?
  3. В кой момент трябва да се издава касова бележка от апарата: а) преди постъпване на електронни пари в акаунта на дружествотопри окомплектовката на заявката„ или б) след тяхно постъпване? При вариант „б“, ако парите постъпват през нощта, кога е последният срок за тяхното отразяване чрез касов апарат?
  4. Трябва ли да се води касова книга?
В случай, че не е предвидена такава възможност дали изходът от подобна ситуация е създаване на електронна платформа - магазин, чрез която поръчките от клиенти да бъдат обвързани с автоматично с генериране на електронен касов бон. Дали в този случай дружеството е освободено от задължение за издаване на фискална касова бележка от касов апарат? Трябва ли тази платформа да бъде обвързана с Paypal акаунта на дружеството? В този случай в кой момент трябва да се генерира касов бон - при приемане на поръчката или при постъпване на плащане по Paypal акаунт на фирмата?
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Дистанционна продажба по интернет на физически лица в страни от ЕС

Наредба № Н-18. Въпрос. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и продава стоки по интернет на физически лица в страни от ЕС на принципа на дистанционна продажба.
 
Закупуваме стоката от фирма производител, но нямаме складова база за съхранението ѝ, а директно изпращаме пратките на клиентите си.
     
Интересуваме се трябва ли задължително да имаме СУПТО, свързан с фискално устройство във връзка с промените в Наредба № Н-18, или е достатъчно само да ползваме касов апарат, естествено съобразен с новите изисквания на наредбата?  
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Осъществяване на дейност от няколко фирми, свързани лица, в един и същи склад

Наредба № Н-18. Въпрос. Няколко свързани лица осъществяват стопанската си дейност в един обект – склад, от който продават стоки. Всички фирми използват различни софтуери за управление на продажбите, но само една продава в брой и има касов апарат.
 
Необходимо ли е другите фирми, които използват различен софтуер и заплащането на продажбите е само по банков път, да си закупят касов апарат и да го свържат със софтуера си?
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант