Съдържание (брой 117/2019)

Четете в броя
 
Съдържание (брой 117/2019)
 
Коментар – ЗКПО чл. 43а
 
Прилагане на правилото за ограничаване на приспадането на лихви
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
Полезна информация за вносителите
 
Възможност за отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки на територията на страната
Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - Териториална дирекция Тракийска
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Актуално – Криптовалута
 
Практически аспекти на счетоводното третиране на притежаваните криптовалути
Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор
 
Дискусионно: Въпроси във връзка с данъчното  третиране на доходите от продажба или замяна на критовалута по реда на ЗДДФЛ
Георги Николов, Александра Атанасова,  Людмила Мермерска 
 
ЗДДС. Трeтиране на сделки с криповалута и право на ДК
Моника Петрова, данъчен експерт
 
Актуално – Наредба № Н-18
 
Наредба № Н-18. ФУ и СУПТО и издаване на електронна фактура
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Третиране при електронен магазин и физически съществуващ магазин със СУПТО
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. ЗДДФЛ. Документиране на доход от професионална дейност – маникюрист
Евгения Попова, данъчен експерт
 
Наредба № Н-18. ЗДДФЛ. Документиране на доход от осъществяване на занаятчийска дейност
Евгения Попова, данъчен експерт
 
Дискусионно – Договор за цесия
 
ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем, прехвърлен по договор за цесия на физическо лице
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Казуси
 
ЗДДС. ЗДДФЛ. Продажба на имот, състоящ се от жилище и търговски комплекс
Ганка Петрова, Даниела Петкова
 
КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор
Михаил Илиев, Людмила Мермерска
 
ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004. Извънтрудови правоотношения с чуждестранно физическо лице за дейност извън България
Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
 
ЗКПО. СИДДО. Ползване на данъчен кредит при предоставяне на право на ползване на софтуер на грузинско дружество
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Въпроси – отговори
 
ЗДДС. Дата на данъчно събитие при фактура, платена на регистриран по ДДС доставчик от ЕС, при още не пристигнала стока
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Бракуване на стоки, които са под режим „свободна зона“
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Прехвърляне на имот в България от чуждестранно юридическо лице на лице от трета страна
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Прилагане на чл. 79 от ЗДДС при последваща продажба на „стари сгради“
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране при получател на услуга - данъчно регистрирано лице в трета страна
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Закупуване на недвижим имот на стойност 120 хиляди евро и регистриране по ЗДДС
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на две различни юридически лица с един и същ собственик и управител и еднакъв предмет на дейност – едното регистриране по ДДС, другото не.
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на ДДС амортизация при изчисляване на данъчна основа за лично ползване на автомобил на оперативен лизинг
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Корекция за ползван ДК при подобрение на имот при последваща продажба на имота като освободена доставка.
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Данъчни задължения във връзка с конференция, на която са поканени лица от ЕС и трети страни.
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране комисионни на българско дружество за дизайн на стоки, продавани от американска фирма в САЩ
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране промяна на страна купувач по договор за покупка на недвижим имот, по който вече е извършено авансово плащане
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Рекламация с присъдени неустойки на стока, предмет на ВОД, препродадена на друг клиент в същата държава – членка без да е върната в България
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране внос на употребяван товарен автомобил от трета страна с платено мито в държава – членка
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Ползване на счетоводни услуги за съставяне на ГФО при липса на дейност и задължение за подаване на ГДД по чл. 92
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
Даниела Петкова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Данъчни задължение на ирландски гражданин за отдаден апартамент под наем на физическо лице
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ДОПК. Ревизия на физическо лице по чл. 122
Александра Атанасова, адвокат
 
КСО. Право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Осигуряване български гражданин - собственик на ЕООД, пребиваващ повече от 20 години в САЩ
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Осигуряване на гражданин на ИЗРАЕЛ – управител и собственик на българско дружество
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Осигуряване на собственик на ЕТ, започнал полагане на личен труд и като съдружник в ЕООД
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КТ. Определяне на размера на обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
КТ. Прекратяване на трудово правоотношение с лице, получаващо обезщетение по чл. 54, ал. 1 от КСО
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
КТ. Относно възможност за сключване граждански договор
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
ЗСЧ. Поставяне на врати с висока стойност при подобрение на склад
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
Следващ брой 

Назад към рубриката