Криптовалута.

Практически аспекти на счетоводното третиране на притежаваните криптовалути
 
 
Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор
 
 
Разглежда се счетоводното третиране на криптовалутите в контекста на официалното решение (Agenda decision) на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО) от 12.06.2019 г. за подходящото счетоводно отчитане на закупените криптовалути.
Дискусионно: Въпроси във връзка с данъчното третиране на доходите от продажба или замяна на критовалута по реда на ЗДДФЛ

 

 

Георги Николов, Александра Атанасова, Людмила Мермерска

 

 

Съгласно утвърдената до момента позиция на НАП доходите, реализирани от продажба или замяна на криптовалута  са приравнени на доходи от продажба или замяна на финансови активи.

 

На 12.06.2019 г. Комитетът по разяснения на МСФО (КРМСФО) постанови официално решение (Agenda decision) за подходящото счетоводно отчитане на закупените криптовалути, съгласно което криптовалутите не представляват финансов актив по смисъла на приложимите счетоводни стандарти.

 

В тази връзка целта на материала е да се потърсят отговори на въпроси, свързани с дефинирането на криптовалутата за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и данъчното третиране на доходите от продажба или замяна на криптовалута.

ЗДДС. Трeтиране на сделки с криповалута и право на ДК
ЗДДС. Въпрос. Във връзка с данъчното облагане на сделките с критповалути (най-често bitcoin) по ЗДДС има писма на НАП и материали налични на www.tita.bg, в които се разглежда най-често срещания случай – обмяна на круптовалути срещу някоя от традиционните (конвенционални) валути (USD, EUR, BGN и т.н.). Тези доставки от гледна точка на ЗДДС се класифицират като освободени и за тях не е налице правото на приспадане на данъчен кредит за получени стоки/услуги свързани с придобиването на криптовалутите. В практиката са налице случаи, при които данъчно задълежни лица само придобиват биткойни (по метода на „копаене”) и към момента на придобиването, бъдещата употреба на биткойните не ясна. Придобите биткойни се съхраняват във виртуален портфейл и до момента на разпореждането с тях няма сигурност дали бъдещите доставки ще са облагаеми или освободени доставки по смисъла на ЗДДС. Биткойните могат да бъдат изполвани в бъдеще за:
 
-   покупка на хардуерно оборудване, което може да се използва за добив на биткойни (собствени нуджи) или самото хардуерно оборудване да е предмет на продажба към трети лица (облагаема доставка)
-   заплащане с биткойни за получени стоки/услуги, които се използват в дейността на лицето и са за облагеами доставки
 
В описаните по-горе хипотези как би следвало да се постъпи:
 
  1. Налице ли е основание за ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит само с презумпцията, че стоките и/или услугите могат да бъдат използвани в бъдеще и за освободени доставки? Ако отговорът е положителен, има ли възможност в бъдеще при извършване на облагаеми доставки да се извърши корекция на данъчния кредит в посока на увеличение?
  2. Налице ли е основание за позлване на данъчен кредит в момента на придобиването и ако в бъдеще се извърши освободена доставка, да бъде извършена корекция на позлвания данъчен кредит?
  3. Има ли практика на СЕС относно възникване правото на приспадане на данъчен кредит за стоки и услуги, за които няма яснота дали ще се изпозлват за бъдещи облагаеми или освободени доставки?
 
Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт