Криптовалута.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Дата на данъчно събитие при фактура, платена на регистриран по ДДС доставчик от ЕС, при още не пристигнала стока

ЗДДС. Бракуване на стоки, които са под режим „свободна зона“

ЗДДС. Прехвърляне на имот в България от чуждестранно юридическо лице на лице от трета страна

ЗДДС. Прилагане на чл. 79 от ЗДДС при последваща продажба на „стари сгради“

ЗДДС. Третиране при получател на услуга - данъчно регистрирано лице в трета страна

ЗДДС. Закупуване на недвижим имот на стойност 120 хиляди евро и регистриране по ЗДДС

ЗДДС. Третиране на две различни юридически лица с един и същ собственик и управител и еднакъв предмет на дейност – едното регистриране по ДДС, другото не

ЗДДС. Третиране на ДДС амортизация при изчисляване на данъчна основа за лично ползване на автомобил на оперативен лизинг

ЗДДС. Корекция за ползван ДК при подобрение на имот при последваща продажба на имота като освободена доставка

ЗДДС. Данъчни задължения във връзка с конференция, на която са поканени лица от ЕС и трети страни

ЗДДС. Третиране комисионни на българско дружество за дизайн на стоки, продавани от американска фирма в САЩ

ЗДДС. Третиране промяна на страна купувач по договор за покупка на недвижим имот, по който вече е извършено авансово плащане

ЗДДС. Рекламация с присъдени неустойки на стока, предмет на ВОД, препродадена на друг клиент в същата държава – членка без да е върната в България

ЗДДС. Третиране внос на употребяван товарен автомобил от трета страна с платено мито в държава - членка

ЗКПО. Ползване на счетоводни услуги за съставяне на ГФО при липса на дейност и задължение за подаване на ГДД по чл. 92

ЗДДФЛ. Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Данъчни задължение на ирландски гражданин за отдаден апартамент под наем на физическо лице

ДОПК. Ревизия на физическо лице по чл. 122

КСО. Право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност

КСО. Осигуряване български гражданин - собственик на ЕООД, пребиваващ повече от 20 години в САЩ

КСО. Осигуряване на гражданин на Израел – управител и собственик на българско дружество

КСО. Осигуряване на собственик на ЕТ, започнал полагане на личен труд и като съдружник в ЕООД

КТ. Определяне на размера на обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ

КТ. Прекратяване на трудово правоотношение с лице, получаващо обезщетение по чл. 54, ал. 1 от КСО

КТ. Относно възможност за сключване граждански договор

ЗСч. Поставяне на врати с висока стойност при подобрение на склад