Криптовалута.

Актуално - Наредба № Н-18


Наредба № Н-18. ФУ и СУПТО и издаване на електронна фактура

Наредба № Н-18. Въпрос. Фирма извършва услуги. Някои от тези услуги се плащат в брой с касови бележки от ФУ. Съгласно Наредба № Н-18/2006 г. фискалното устройство е съобразено с новите изисквания.
 
Въпросите са:
  1. При издаване на електронна фактура от софтуерна програма, използвана от фирмата, следва ли да бъде задължително обвързана с фискалното устройство и в СУПТО?
  2. Ако фирмата е длъжна към кого трябва да се обърне?
  3. Кой е длъжен, т. е. има правомощията да направи връзката между електронните фактури и ФУ?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Третиране при електронен магазин и физически съществуващ магазин със СУПТО

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружество има електронен магазин, получаващ само плащания чрез пощенски паричен превод (не е СУПТО) и физически съществуващ магазин със СУПТО и касов апарат. Стоката се изписва ръчно от СУПТО.
 
Необходима ли е автоматична връзка м/у СУПТО и електронния магазин? 
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. ЗДДФЛ. Документиране на доход от професионална дейност - маникюрист

Наредба № Н-18. ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице, регистрирано като самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване(КСО), осъществява за своя сметка професионална дейност - маникюрист, не е регистрирано като едноличен търговец и за доходите си от тази дейност се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
 
Има ли основание лицето да е освободено от задължението за издаване на касови бележки от фискално устройство и ако е така с какъв документ следва да удостоверява придобитите от него доходи от извършваната дейност?
 
           
Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Наредба № Н-18. ЗДДФЛ. Документиране на доход от осъществяване на занаятчийска дейност

Наредба № Н-18. ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице, регистрирано като самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване КСО, което не е регистрирано като ЕТ, осъществява с личен труд шивашки услуги. Лицето е пенсионер за изслужено време и старост, не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и за доходите си от тази дейност се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
 
Задължено ли е това лице за придобитите от него доходи да издава фискална касова бележка от фискално устройство или документ по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като се има предвид, че за тези доходи лицето се облага с патентен данък по реда на ЗМДТ, а не се облага по ЗДДФЛ?
           
 
Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт