Криптовалута.

ЗДДС. ЗДДФЛ. Продажба на имот, състоящ се от жилище и търговски комплекс
Казус. Физическо лице продава жилищен имот, придобит през 2005 г. Жилищният имот се състои от първи етаж - жилищен имот и втори етаж - търговски комплекс. За втория етаж физическото лице декларира всяка година придобит доход от отдаване под наем на този търговски комплекс.
 
Въпросите са:
  1. При продажбата на имота на стойност 250 000 лева дължи ли се ДДС?
  2. С тази продажба лицето ще попадне в задължение за регистрация на ДДС, но към момента дължи ли ДДС?
  3. При продажбата на целия имот дължи ли се данък по ЗДДФЛ?
КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор
Казус. Физическо лице, което ще бъде назначено на трудов договор от 02. 09. 2019 г. във фирма „А“, се налага да бъде част от обучение в чужбина във връзка с длъжността, която ще изпълнява от началото на м. септември 2019 г.
 
Обучението ще се проведе в периода 27. 08. 2019 г. до 30. 08. 2019 г. В същия период лицето ще ползва полагаемия му годишен отпуск от предходния работодател - фирма „Б“.
 
Във връзка с командироването и ангажирането на лицето от новия работодател (фирма „А“), закупуването на самолетни билети, командировъчни разходи и т.н., възможно ли е да бъде сключен граждански договор между лицето и фирма „А“ - за периода на обучението му и съответно извършените разходи да бъдат признати за разход свързан с дейността?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска
ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004. Извънтрудови правоотношения с чуждестранно физическо лице за дейност извън България, вкл. ангажимент за пътувания

Казус. Българско юридическо лице наема по извънтрудови правоотношения чуждестранно физическо лице, гражданин на Германия. Договорът е за извършване на консултантски и маркетингови услуги в качеството на генерален консултант и генерален агент. Районът в който ще работи наетото физическо лице е извън България и включва държави от ЕС. За услугата ще се заплащат комисионни възнаграждения. Дружеството ще изплаща на физическото лице направени разходи за пътни, ресторанти, хотели, гориво, самолетни и фериботни билети, които са доказани с фактури и документи, издадени на името на юридическото лице.

 

Въпросите са:

  1. Предоставената услуга има ли характер на техническа услуга?
  2. Следва ли разходите за пътни, хотели и ресторанти да се облагат с данъци и осигуровки?
  3. Как следва да се облагат с данъци и осигуровки възнагражденията за предоставените услуги, кое е приложимото законодателство, и следва ли към тези възнаграждения да се включва стойността на разходите по т. 2.

 

Отговор: Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

ЗКПО. СИДДО. Ползване на данъчен кредит при предоставяне на право на ползване на софтуер на грузинско дружество

Казус. Българско дружество стартира предоставянето на авторски и лицензионни услуги под формата на лиценз за ползване на софтуер на грузинско дружество. Предполагаме, че грузинското дружество ще удържа при плащането на възнаграждението данък при източника.

 

В края на годината предполагаме грузинската данъчна администрация ще трябва да издаде удостоверение за удържания данък при източника.

 

Въпросите са:

 

  1. С какви документи и доказателства трябва да разполага българската фирма и какви действия трябва да предприеме, за да ползва данъчен кредит за удържания данък в Грузия?
  2. В какъв размер ще бъде този данъчен кредит?

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант