Криптовалута.

ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем, прехвърлен по договор за цесия на физическо лице

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружеството „А“ е наемател по договор за наем като наемодател е българско юридическо лице „Б“. С договор за цесия дружеството - наемодател „Б“ е прехвърлило всички настоящи и бъдещи вземания по договора за наем на местно физическо лице.

 

Дружество „А“ ежемесечно получава от дружество „Б“ заедно с данъчната фактура Уведомление/ Потвърждение за прехвърлените с Договор за продажба на вземане (цесия) към физическото лице месечни наемни вноски.


Нашето питане е доходът, който получава физическото лице - цесионер, какъв вид доход по смисъла на ЗДДФЛ е (доход от наем, доход от други източници или доход от прехвърляне на права) и съответно дружество „А“ длъжно ли е да удържа авансов данък по реда на глава осма от ЗДДФЛ и как се определя облагаемия доход?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант