Наредба № Н-18. Субсидии и рента.

Проблемни текстовe в Закона за данъците върху доходите на физическите лица при доходи от наем за недвижимо имущество, намиращо се извън България в полза на чуждестранно физическо лице

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Целта на материала е да се обърне внимание на проблемни текстове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) относно третиране на доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се извън България в полза на чуждестранно физическо лице.