Съдържание (брой 119/2019)

Коментар - Промените в ДОПК и КЧД

 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване
Десислава Калудова, данъчен експерт

 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - разрешаване на данъчни спорове в Европейския Съюз
Иван Антонов, данъчен експерт

 

Контролирано чуждестранно дружество
Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

Дискусионно СС 17 - Лизинг

 

Коментар на прилагането на СС 17 – Лизинг
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Актуално – Квоти и компенсационни вноски по ЗХУ

 

Коментар на задължението на работодателя за назначаване на хора с трайни увреждания по квоти, въведено със Закона за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗКПО. ДОПК. ЗХУ. Третиране на компенсационната вноска чл. 38, ал. 6 от ЗХУ по реда на ЗКПО
Людмила Мермерска, Михаил Илиев

 

Актуално – Отдаване под наем и хотелиерска дейност

 

Третиране на доходи от недвижимо имущество при договор за наем или хотелиерска дейност на местно физическо лице от гледна точка на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО и ЗЗО
Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

 

Видове регистрации по ЗДДС при предоставяне на настаняване - задължения и права
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално – Цесия между физически лица

 

Данъчни задължения на цедента по реда на ЗДДФЛ - може ли цедентът да дължи данъци и след прехвърляне на вземането и възниква ли двойно данъчно облагане?
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Задължения на предприятие, платец на наем на местно физическо лице, прехвърлен с договор за цесия на друго местно физическо лице
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално – Парична и непарична позиция по НСС и МСС

 

СС 21. Отчитане на получено авансово плащане във валута
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

ЗДДС. МСС 21. Третиране на сделка между две български дружества в долари
Бойка Брезоева, Ганка Петрова

 

Казуси

 

ЗКПО. ЗСЧ. ЗЗД. Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО при трансформиране на задължение във фонд „Резервен“
Христо Досев, Александра Атанасова, Людмила Мермерска

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск
Михаил Илиев, Людмила Мермерска

 

ЗКПО. КСО. Данъчно третиране  и осигурителни вноски при тиймбилдинг/обучителен семинар
Людмила Мермерска, Димитър Бойчев


ЗКПО. ЗСЧ. Отчитане на курсови разлики и авансово облагане при липса на дейност
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

КТ. КСО. Отсъствие от работа в ден, който е национален празник в България, но работен в приемащата държава членка
Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

КТ. КСО. Относно оформяне на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ
Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Доставка на софтуер за фирма от ЕС, нерегистрирана по ДДС, при регистрация за прилагане на режим в Съюза
Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на щета, нанесена на хотел от турист
Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно отразяване в отчетните регистри на фактури за финансови услуги на VISA и Mastercard
Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Документиране при декларирани фактури при сгрешен контрагент за минали периоди
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на унищожени при превоз стоки, внесени от Турция
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране посредническа услуга
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Документиране на сума за рентно плащане за т. нар. „бели петна“
Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Разграничаване на износ и ВОД
Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно регистрация и в България на клон на ЮЛНЦ, регистриран по ДДС в държава от ЕС
Моника Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Относно промяната в дефиницията на пощенски паричен превод
Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Подаване на данъчна декларация за последния данъчен период при заличаване поради несъстоятелност
Александра Атанасова, адвокат

 

ЗДДФЛ. Третиране на помощи в полза на регистрираните ветеринарни лекари по програми по профилактика, надзор и ликвидиране на болести по животните
Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Предоставяне на бързи кредити, чрез сключване на договор за покупко - продажба на МПС, с последващ договор за обратен лизинг
Евгения Попова, данъчен експерт

 

КСО. Приложими осигурително законодателство към български гражданин по ТД в ООД, при постоянно пребиваване в Австрия
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Приложими осигурително законодателство към лица на ТД в българско ЕООД, полагащи дългосрочно труд в Германия

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Прекратяване на ТД при отказ да се подпише предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Възможност за извършване на дейност по продажба на лекарства от управител на аптека-несобственик
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката