ДОПК. ЗХУ. Цесия.

Коментар - промените в ДОПК и КЧД


Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване

 

Десислава Калудова, данъчен експерт

 

 

Целта на материала е да се разгледат правилата за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, въведени в българското законодателство с последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс -  разрешаване на данъчни спорове в Европейския Съюз

 

 

Иван Антонов, данъчен експерт

 

 

През 2017 г. бе приета Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Тя е  транспонирана в  Раздел II "а" „Процедура за разрешаване на спорове между държави - членки на Европейския съюз, във връзка със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или други международни договори със сходен характер“ от глава шестнадесета на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Новите разпоредби са  в сила от 13.08.2019 г.

 

Целта на материала е да се разгледа новият механизъм на разрешаване на данъчни спорове в Европейския Съюз.

Контролирано чуждестранно дружество

 

 

 

 

 

 

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

 

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от 01.01.2019 г. са в сила нови разпоредби, които са относими към определянето на данъчния финансов резултат на определен кръг данъчно задължени лица. Те са регламентирани в Глава девета „а“ „Специфични правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество“ с разпоредбите на чл. 47в, чл. 47г и чл. 47д.

 

С промените в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ бр. 64 от 2019 г.) в сила от 13.08.2019 г. в част от цитираните разпоредби са променени.

 

Целта на материала е да се анализират разпоредбите на Глава девета „а“, като се обърне внимание и на направените промени.