ДОПК. ЗХУ. Цесия.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Доставка на софтуер за фирма от ЕС, нерегистрирана по ДДС, при регистрация за прилагане на режим в съюза

ЗДДС. Третиране на щета, нанесена на хотел от турист

ЗДДС. Относно отразяване в отчетните регистри на фактури за финансови услуги на VISA и Mastercard

ЗДДС. Документиране при декларирани фактури при сгрешен контрагент за минали периоди

ЗДДС. Третиране на унищожени при превоз стоки, внесени от Турция

ЗДДС. Третиране посредническа услуга

ЗДДС. Документиране на сума за рентно плащане за т. нар. „бели петна“

ЗДДС. Разграничаване на износ и ВОД

ЗДДС. Относно регистрация и в България на клон на ЮЛНЦ, регистриран по ДДС в държава от ЕС

Наредба № Н-18. Относно промяната в дефиницията на пощенски паричен превод

ЗКПО. Подаване на данъчна декларация за последния данъчен период при заличаване поради несъстоятелност

ЗДДФЛ. Третиране на помощи в полза на регистрираните ветеринарни лекари по програми по профилактика, надзор и ликвидиране на болести по животните

ЗДДФЛ. Предоставяне на бързи кредити, чрез сключване на договор за покупко - продажба на МПС, с последващ договор за обратен лизинг

КСО. Приложими осигурително законодателство към български гражданин по ТД в ООД, при постоянно пребиваване в Австрия

КСО. Приложими осигурително законодателство към лица на ТД в българско ЕООД, полагащи дългосрочно труд в Германия

КТ. Прекратяване на ТД при отказ да се подпише предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

КТ. Възможност за извършване на дейност по продажба на лекарства от управител на аптека-несобственик