ДОПК. ЗХУ. Цесия.

Актуално - квоти и компенсационни вноски по ЗХУ


Коментар на задължението на работодателя за назначаване на хора с трайни увреждания по квоти, въведено със Закона за хората с увреждания

 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

 

На 5 декември 2018 г., Народното събрание прие новия Закон за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) – ЗХУ, който отмени действащия до влизането му в сила Закон за интеграция на хората с увреждания - ЗИХУ (§ 2 ПРЗ на ЗХУ).

 

На 29 март 2019 г. беше приет и Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.) - ППЗХУ.

 

Целта на  материала е анализ на  правната уредба на задължението на работодателя да наема определен брой хора с трайни увреждания по квота, като е направен опит да се дадат възможни разрешения на практически проблеми, които биха могли да възникнат при прилагането на правната уредба.


 

ЗКПО. ДОПК. ЗХУ. Третиране на компенсационната вноска чл. 38, ал. 6 от ЗХУ по реда на ЗКПО

Казус: Какво е третирането на компенсационната вноска чл. 38, ал. 6 от ЗХУ – като задължение по нормативен акт или като санкция за нарушение на нормативен акт, т.е. като признат разход по чл. 11 от ЗКПО или непризнат разход по чл. 26, т. 6 от ЗКПО?

 

 

Отговор: Людмила Мермерска, Михаил Илиев