ДОПК. ЗХУ. Цесия.

Данъчни задължения на цедента по реда на ЗДДФЛ - може ли цедентът да дължи данъци и след прехвърляне на вземането и възниква ли двойно данъчно облагане?

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на настоящия материал е да се разгледат въпроси, свързани с данъчните задължения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на цедента – местно физическо лице, прехвърлящо вземането си, т.е. данъчните задължения на продавача на вземането, като допълнително се акцентира върху въпроси, свързани с данъчните задължения на:

 

  • длъжника и
  • съвсем кратко и на цесионера.
Задължения на предприятие, платец на наем на местно физическо лице, прехвърлен с договор за цесия на друго местно физическо лице

Казус. Местно физическо лице „А“ сключва договор за наем с ООД „Х“., като предоставя притежаван от него апартамент за ползване от 01. 01. 2018 г. до 31.12. 2018 г. за жилищни нужди, с възможност за удължаване на срока на договора. Съгласно договора месечният наем е 1000 лв., като наемателят е длъжен да заплати авансово при сключване на договора две месечни наемни вноски. Останалите десет вноски следва да се заплатят наведнъж на 31.12. 2018 г. Фирмата заплаща авансово двете наемни вноски, но поради финансови затруднения фирмата не успява да плати дължимите 10 месечни авансови вноски в края на годината и договорът се прекратява. През август месец 2019 г. фирмата е уведомена, че съгласно договор за цесия, наемодателят, в качеството си на цедент, е прехвърлил вземането си за неизплатените през 2018 г. наемни вноски на друго местно физическо лице „Б“ - цесионер. И съответно сумите по договора за наем следва да се изплатят на лице „Б“. Съгласно допълнителна  уговорка с физическото лице „Б“  длъжникът следва да плати 6000 лв. от дължимия наем на 15.09.,  а останалите 4000 лв. – на 15.10.

 

Какви са задълженията на наемателя по реда на ЗДДФЛ при описания казус?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант